xs
xsm
sm
md
lg

ปตท. มอบรางวัลประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 35 ส่งเสริมศิลปินไทยแสดงความสามารถอย่างต่อเนื่อง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ปตท. ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร จัดพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด ศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 35 ที่ หอศิลป์ ณ บ้านเจ้าพระยา จำนวน 24 รางวัล แก่ประชาชนทั่วไปและเยาวชนรวม 3 กลุ่มอายุ จำนวน 24 รางวัล ภายใต้หัวข้อ “เมืองเล็ก เมืองใหญ่ หายใจเต็มปอด" เพื่อสื่อสารมุมมองปัญหาสังคมผ่านงานศิลป์ กระตุ้นให้ผู้คนตระหนักถึงความสําคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันนี้ (18 ก.ย.) นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (ปตท.) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด ศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 35 ที่ หอศิลป์ ณ บ้านเจ้าพระยา ถนนพระอาทิตย์ รวม 24 รางวัล ซึ่ง ปตท. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดขึ้นต่อเนื่องทุกปี เพื่อเป็นเวทีให้เยาวชนและกลุ่มคนรักศิลปะทุกระดับ ได้สร้างสรรค์ ผลงาน แสดงทักษะความสามารถผ่านผลงานศิลปะทุกประเภท ทั้งด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และ ทัศนศิลป์ ซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าชมผลงานที่ได้รับรางวัลในปีนี้ได้ที่ หอศิลป์ ณ บ้านเจ้าพระยา ถนนพระอาทิตย์ กรุงเทพมหานคร จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

โครงการประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 35 ในปีนี้ แบ่งการประกวดออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับประชาชน ทั่วไป และระดับเยาวชน รวม 3 กลุ่มอายุ ได้แก่ กลุ่มอายุต่ำกว่า 9 ปี กลุ่มอายุ 9-13 ปี และกลุ่มอายุ 14-18 ปี โดยมีเยาวชนและศิลปินกว่า 542 คน ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดรวม 588 ชิ้น ภายใต้หัวข้อ “เมืองเล็ก เมืองใหญ่ หายใจเต็มปอด" เพื่อสื่อสารมุมมองปัญหาสังคมผ่านงานศิลป์ กระตุ้นให้ผู้คนตระหนักถึงความสําคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาต่างๆ ของเมืองในระยะยาว และมีคณะกรรมการตัดสินซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและได้รับการยอมรับในวงการศิลปะร่วมกันพิจารณาตัดสินรางวัล อาทิ ศาสตราจารย์ กิตติคุณกําจร สุนพงษ์ศรี, ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง, ศาสตราจารย์เกียรติคุณพิษณุ ศุภนิมิตร และ ศาสตราจารย์ ญาณวิทย์ กุญแจทอง เป็นต้น

สําหรับรายชื่อผู้ได้รับรางวัลประจําปี 2563 เป็นดังนี้

ผลงานที่ได้รับรางวัล ระดับประชาชนทั่วไป
- รางวัลยอดเยี่ยม จํานวน 1 รางวัล นายสุรศักดิ์ สอนเสนา ผลงานชื่อ "ห่มเมือง (ขอนแก่น)
- รางวัลดีเด่น จํานวน 5 รางวัล นายชยสิทธิ์ ออไอศูรย์ ผลงานชื่อ “แม่พิมพ์เวลา ฤดูกาล และชีวิต
สัมพันธ์" นายเทพพงษ์ หงส์ศรีเมือง ผลงานชื่อ "สัมพันธภาพของธรรมชาติ" นางสาวลดากร พวงบุบผา ผลงานชื่อ “ดวงจันทร์ ต้นไม้ ความสุขนิรันดร์”, นางสาววริศรา อภิสัมภินวงศ์ ผลงานชื่อ "พลังแห่งสีสันตะวันออก หมายเลข 5" , นายสกล มาลี ผลงานชื่อ “ความสุข - ไทบ้าน”

ผลงานที่ได้รับรางวัล ระดับเยาวชนอายุต่ํากว่า 9 ปี
- รางวัลยอดเยี่ยม จํานวน 1 รางวัล เด็กหญิงพิชาพัทธ์ ชินมหาพิพัฒน์ ผลงานชื่อ “แม่รักษ์ต้นไม้"
สถาบันเขียนสี Art & Studio กรุงเทพมหานคร
- รางวัลดีเด่น จํานวน 5 รางวัล เด็กชายจรณ์ฐกฤต โอมอภิญญาณ ผลงานชื่อ “ต้นไม้ในกระถาง" เด็กชายโชติวัฒน์ สุวัฒนะพงศ์เชฏ ผลงานชื่อ"หุ่นยนต์ มนุษย์ฟอกอากาศ” สถาบันเขียนสี Art & Studio กรุงเทพมหานคร, เด็กหญิงณิชารัศม์ ตันติโกมลศิลป์ ผลงานชื่อ “เมือง(เกือบไม่) สุขสันต์" โรงเรียนทานตะวัน ไตรภาษา จังหวัดสมุทรสาคร, เด็กหญิงธันยวีร์ พัดแดง ผลงานชื่อ “โลกที่ฉันต้องการ" โรงเรียนอนุบาลยะลา จังหวัดยะลา, เด็กหญิงเบญญาภา อัศวสุคนธ์ ผลงานชื่อ "ลมหายใจเดียวกัน" โรงเรียนอนุบาลวารี (โรงเรียนสอนศิลปะ Art is Me) จังหวัดเชียงใหม่

ผลงานที่ได้รับรางวัล ระดับเยาวชนอายุ 9-13 ปี
- รางวัลยอดเยี่ยม จํานวน 1 รางวัล เด็กชายธนวัฒน์ เจิมวรรธนะ ผลงานชื่อ "ชีวิตสีเขียว" โรงเรียน
บ้านศิลปะ จังหวัดอุดรธานี
- รางวัลดีเด่น จํานวน 5 รางวัล เด็กชายคฤณน์ รัตนรัตน์ ผลงานชื่อ "ปั่นด้วยใจไปด้วยกัน” บ้านศิลปะ
หัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช, เด็กชายทนิตสร รัตนรัตน์ ผลงานชื่อ “ปั่นด้วยใจ” บ้านศิลปะหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช, เด็กชายวรมฆา นิลวรรณาภา ผลงานชื่อ “ให้ชาวโลกได้หายใจเต็มปอด” โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ศิลปะลานคูน) จังหวัดมหาสารคาม, เด็กชายสิรภพ รุยปริง ผลงานชื่อ “ต้นไม้พลังแห่งชีวิต” วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี, เด็กชายอัยการ สิมกันยา ผลงานชื่อ "ชีวิตสัมพันธ์” โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา จังหวัดอุบลราชธานี

ผลงานที่ได้รับรางวัล ระดับเยาวชนอายุ 14-18 ปี
- รางวัลยอดเยี่ยม จํานวน 1 รางวัล เด็กหญิงกัลยณัฏฐ์ โอษธีศ ผลงานชื่อ “ปลูกอากาศ” โรงเรียนโพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร
- รางวัลดีเด่น จํานวน 5 รางวัล นายจักรี พรหมเมฆ ผลงานชื่อ "ต้องอยู่ร่วม จึงอยู่รอด” โรงเรียนสราษฏร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี, เด็กหญิงจุฑามณี คําดํา ผลงานชื่อ "ป่าไม้มากมายให้อากาศ ดี ๆ ต่อร่างกาย” โรงเรียนวาปีปทุม (ศิลปะลานคน) จังหวัดมหาสารคาม, นายธเนษา ผลงานชื่อ “สบายปอด” บ้านศิลปะหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช, เด็กหญิงพัชรพร เพชรเกต ผลงานชื่อ "ท่อไอดี" บ้านศิลปะหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช, เด็กชายพู่กัน สร่องศรี ผลงานชื่อ “คนละไม้คนละมือ" โรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ การประกวดศิลปกรรม ปตท. ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 จนถึงปัจจุบัน คของ ปตท. และมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและกลุ่มคนรักในศิลปะทุกระดับ สามารถและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และช่วยสนับสนุนการพัฒนาวงการศิลปะร่วมสมัยของ ซึ่งลองสานรากที่บ่งชี้ถึงความเป็นชาติไทย และศิลปะของไทยให้ยังยืนสืบไป ซึ่งตลอด 35 ปี

ที่ผ่านมา มีผู้รักศิลปะส่งเข้าส่งผลงานเข้าร่วมประกวดกว่า 26,800 คน และมีผู้ได้รับรางวัลจากการประกวดฯ ไปแล้ว 816 รางวัล


กำลังโหลดความคิดเห็น