xs
xsm
sm
md
lg

เผยนโยบายเร่งด่วน ฟื้นธรรมชาติ เน้นปลูกป่า-ฟื้นเขาหัวโล้น-รักษาป่าต้นน้ำ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์การขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของคณะรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา โดย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เผยถึงนโยบายการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญได้แก่ การเน้นย้ำขอให้ ทุกภาคส่วนบูรณาการความร่วมมือ เพื่อขับเคลื่อนโครงการต่างๆ ตามมติ ครม. เมื่อ 13 ส.ค.63 ในการแต่งตั้งคณะขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ระดับจังหวัด ประกอบด้วย

 1) โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ให้มีการสร้างกลไกการรับรู้ โดยใช้เครือข่ายจิตอาสาพระราชทาน เป็นช่องทางการสื่อสาร และสร้างความร่วมมือกับภาคประชาชน 

2) โครงการป่าชุมชน ให้มีการจัดตั้ง ฟื้นฟูและขยายป่าชุมชน รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร ที่อยู่อาศัยและที่ทำกินในป่าชุมชน

 3) โครงการ คทช.(คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ) ให้มีการเร่งรัด สำรวจ ถือครอง และจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าโดยเฉพาะพื้นที่ป่าต้นน้ำ 

4) การแก้ไขปัญหาหมอกควัน และ pm 2.5 โดยใช้กลไกภายใต้โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า พร้อมจัดตั้ง War room ระดับชาติ จนถึงระดับท้องถิ่นในพื้นที่เสี่ยงไฟป่า รวมทั้งจัดชุดพิทักษ์ป่าประจำหมู่บ้าน และนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ปฏิบัติงานในพื้นที่

และ 5) การบริหารจัดการน้ำและการเติมน้ำลงดิน โดยเน้นให้มีการ จัดหาแหล่งน้ำ พร้อมระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ให้ประชาชนทำการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ทุกอำเภอทั่วประเทศ และนำองค์ความรู้เรื่องการเติมน้ำใต้ดิน ไปปฏิบัติจริงในพื้นที่ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ ของประชาชน

โดยเฉพาะต้องเร่งสร้างการรับรู้ ความเข้าใจให้กับประชาชน และสร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน ในการรณรงค์เพาะชำกล้าไม้ปลูกป่าทั่วประเทศ และรักษาป่าต้นน้ำ/การฟื้นฟูเขาหัวโล้น/การให้ชุมชนอยู่ร่วมกับป่า/การกักเก็บน้ำไว้ใช้ฤดูแล้ง ซึ่งจะส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติกลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่ง และประชาชนก็จะมีความสุข และยั่งยืน เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดเป้าหมายไว้ต่อไป

กำลังโหลดความคิดเห็น...