xs
xsm
sm
md
lg

สั่งการผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด เร่งปลูกป่า ป้องกันไฟป่า แก้ปัญหาหมอกควัน และขับเคลื่อนงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันนี้ (21 สิงหาคม 2563) พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาและมอบนโยบายการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมด้วยพลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการใหญ่ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พรพจน์ เพ็ญพาส รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารทส. และ ธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จงคล้าย วรพงศธร ประกิต วงศ์ศรีวัฒนกุล รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ศักดิ์ชัย จงกิจวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า และผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วมงาน ณ อาคารคอนเวนชั่นเซนเตอร์ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร


ในการประชุมครั้งนี้ เน้นย้ำให้ ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นกลไกหลัก ในการบูรณาการความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

1. โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบหลักในพื้นที่ โดยปลูกป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน ร่วมกับ ศอญ. ทส. และจิตอาสาพระราชทาน รวมทั้ง สร้างกลไกการรับรู้ โดยใช้เครือข่ายจิตอาสาพระราชทาน เป็นช่องทางสื่อสารและสร้างความร่วมมือกับประชาชน

2. ป่าชุมชน ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะคณะกรรมการป่าชุมชนระดับจังหวัด เป็นกลไกหลักในการบริหารจัดการและกำกับการดำเนินงานของคณะกรรมการป่าชุมชนในแต่ละพื้นที่

3.โครงการ คทช. ให้เร่งรัดการสำรวจการถือครองและจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า โดยเฉพาะพื้นที่ต้นน้ำหรือพื้นที่ชั้นคุณภาพน้ำ 1 และ 2 เพื่อจัดสรรที่ดินอยู่อาศัยและทำกินให้ราษฎร ตามกลไก คทช. รวมทั้งเร่งรัดฟื้นฟูสภาพป่าในพื้นที่ดังกล่าว

4. การแก้ปัญหาหมอกควัน และ PM 2.5 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และทส. ร่วมกับเครือข่ายจิตอาสา แก้ไขปัญหาไฟป่าโดยกลไกภายใต้โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า โดยจัดตั้ง War Room ระดับชาติ ระดับภาค ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับท้องถิ่น ในพื้นที่เสี่ยงไฟป่า

5. การบริหารจัดการน้ำและการเติมน้ำลงดิน ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งคณะทำงานกำหนดและกลั่นกรอง แผนงานโครงการบริหารจัดการน้ำ รวมทั้งเก็บกักน้ำบนดินและใต้ดิน เพื่อส่งข้อมูลให้ สทนช. ประสานกับหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ เสนอจัดตั้งงบประมาณ

นอกจากนี้ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการใหญ่ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน และวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นสักขีพยานในการส่งมอบคู่มือปฏิบัติงานการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ คู่มือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 ระดับจังหวัด คู่มือปฏิบัติการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ระดับจังหวัด คู่มือเติมน้ำใต้ดิน ระดับตื้น คู่มือเกณฑ์กำหนดสำหรับการออกแบบ การก่อสร้าง และการบำรุงรักษาอาคารประกอบ ในโครงการสร้างพื้นฐาน และคู่มือปฏิบัติงานโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ระดับจังหวัด ระหว่าง จุตพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพรพจน์ เพ็ญพาส รองปลัดกระทรวงมหาดไทย


กำลังโหลดความคิดเห็น...