xs
xsm
sm
md
lg

ราชกิจจาฯ ประกาศขยายเวลาคุมส่งออกหน้ากากอนามัยถึง 3 ก.พ. 64

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 17 พ.ศ. 2563 ขยายเวลาการควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งหน้ากากอนามัยอีก 6 เดือน ไปจนถึงวันที่ 3 ก.พ. 2564

วันนี้ (2 ก.ค.) รายงานข่างแจ้งว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 17 พ.ศ. 2563 เรื่อง ขยายระยะเวลาการควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งหน้ากากอนามัย

ตามที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ได้ออกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563 เรื่อง การควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งหน้ากากอนามัย ลงวันที่ 4 ก.พ. 2563 ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2563 เรื่อง การควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งหน้ากากอนามัย เพิ่มเติม ลงวันที่ 20 ก.พ. 2563

และประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 16 พ.ศ. 2563 เรื่อง การควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งหน้ากากอนามัยเพิ่มเติม ลงวันที่ 2 เม.ย. 2563 กำหนดห้ามมิให้บุคคลใดส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งหน้ากากอนามัย เว้นแต่จะได้รับหนังสืออนุญาตจากเลขาธิการตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการบูรณาการการบริหารจัดการพัสดุสำหรับการป้องกันควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่คณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด- 19) แต่งตั้ง โดยให้มีผลใช้บังคับในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2563 เว้นแต่จะมีการออกประกาศใหม่ไปแล้วนั้น

โดยที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2563 ให้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 16 พ.ศ. 2563 เรื่อง การควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งหน้ากากอนามัย เพิ่มเติม ลงวันที่ 2 เม.ย. 2563 ออกไปจนถึงวันที่ 3 ก.พ. 2564 เว้นแต่จะมีการออกประกาศใหม่ เพื่อให้หน้ากากอนามัยมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของบุคลากรทางการแพทย์ ประชาชนในกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไป

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9(2) และมาตรา 25(3) (4) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจึงออกประกาศให้ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 16 พ.ศ. 2563 เรื่อง การควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งหน้ากากอนามัย เพิ่มเติม ลงวันที่ 2 เม.ย. 2563 มีผลใช้บังคับต่อไปได้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป จนถึงวันที่ 3 ก.พ. 2564 เว้นแต่จะมีการออกประกาศใหม่ประกาศ ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2563


กำลังโหลดความคิดเห็น...