xs
xsm
sm
md
lg

ข่าวปลอม! หนังสือเรียนวิชาอิสลาม ระบุห้ามไหว้ผู้มีพระคุณ ผิดหลักศาสนา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ไม่จริง ไม่ควรแชร์ต่อ ในหนังสือเรียนวิชาอิสลามระบุว่าห้ามไหว้พ่อแม่ ห้ามไหว้ครูอาจารย์ ห้ามไหว้พระ ห้ามไหว้พระราชา และห้ามไหว้ผู้มีพระคุณ เพราะศาสนาอิสลามไม่ได้ห้ามการไหว้แต่ห้ามการก้มกราบหรือกราบไหว้บูชาทุกสรรพสิ่ง

วันที่ 21 เม.ย. ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีข่าวปรากฏในสื่อออนไลน์ต่างๆ ในประเด็นเรื่องหนังสือเรียนวิชาอิสลาม ระบุห้ามไหว้ผู้มีพระคุณ เพราะผิดหลักศาสนา ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลเท็จ

จากกรณีที่มีการระบุข้อความว่า หนังสือเรียนวิชาอิสลาม ในเนื้อหาสาระส่วนหนึ่งระบุว่าห้ามไหว้พ่อแม่ ห้ามไหว้ครูอาจารย์ ห้ามไหว้พระ ห้ามไหว้พระราชา และห้ามไหว้ผู้มีพระคุณ ทางศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ออกชี้แจงว่าเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง

หนังสือเรียนดังกล่าวไม่มีเนื้อหาสาระส่วนใดส่วนหนึ่งที่ระบุว่าห้ามไหว้พ่อแม่ ห้ามไหว้ครูอาจารย์ ห้ามไหว้พระ ห้ามไหว้พระราชา ห้ามไหว้ผู้มีพระคุณ

โดยหนังสือเรียนอิสลามศึกษาตามที่กล่าวอ้างได้จัดทำขึ้นสำหรับผู้เรียนที่นับถือศาสนาอิสลามได้นำไปใช้ในการเรียนรู้ในสาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

สำหรับเนื้อหาสาระภายในเล่มมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนได้มีความรู้ ความเข้าใจ เป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นพื้นฐานในการนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างสันติสุข

อย่างไรก็ตาม “ศาสนาอิสลามไม่ได้ห้ามการไหว้” เมื่อมีการพบปะหรือจากลากับบุคคลต่างศาสนา เพราะตระหนักดีว่าการไหว้เป็นมารยาทไทย เป็นวัฒนธรรมการทักทายแบบไทยที่แสดงออกถึงความมีสัมมาคารวะและเป็นการให้เกียรติซึ่งกันและกัน แต่ศาสนาอิสลามห้ามการก้มกราบหรือกราบไหว้บูชาทุกสรรพสิ่ง

ดังนั้น ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.obec.go.th หรือโทร.0-2288-5511


กำลังโหลดความคิดเห็น...