xs
xsm
sm
md
lg

ข่าวจริง! รัฐเตรียมช่วยเหลือ คนไทยในอิหร่าน และอิตาลี จากสถานการณ์ COVID-19

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย แจง ก.ต่างประเทศเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือในกรอบคณะทำงานศูนย์ประสานงานฉุกเฉิน เพื่อเตรียมการช่วยเหลือคนไทยในอิหร่านและอิตาลีจากการระบาดของ COVID-19 ในกรณีคนไทยในอิหร่านสามารถเดินทางออกจากอิหร่านได้ตามปกติ ส่วนกรณีอิตาลี การเดินทางระหว่างเมืองหรือออกจากอิตาลีต้องมีคุณสมบัติสอดคล้องกับเงื่อนไขที่กำหนด คือเหตุผลด้านสุขภาพ

วันนี้ (13 มี.ค.) ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง รัฐเตรียมช่วยเหลือ คนไทยในอิหร่าน และอิตาลี จากสถานการณ์ COVID-19 ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กระทรวงการต่างประเทศ พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้นเป็น ข้อมูลจริง

กระทรวงการต่างประเทศเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือในกรอบคณะทำงานศูนย์ประสานงานฉุกเฉิน เพื่อเตรียมการให้ความช่วยเหลือคนไทยในอิหร่าน และอิตาลีจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในกรณีคนไทยในอิหร่าน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเตหะราน ได้ประสานกับกลุ่มคนไทยกลุ่มต่างๆ อย่างใกล้ชิด ปัจจุบันยังไม่มีการปิดเส้นทางคมนาคม คนไทยในอิหร่านยังสามารถเดินทางออกจากอิหร่านได้ตามปกติ ที่ประชุมจึงได้ขอให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเตหะราน ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมให้ความช่วยเหลือคนไทยกรณีสถานการณ์เลวร้ายลง รวมทั้ง แจ้งมาตรการของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยที่กำหนดเงื่อนไขที่จะต้องแสดงใบรับรองแพทย์ยืนยันว่า ผู้โดยสารไม่มีความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ก่อนขึ้นเครื่องด้วย

ส่วนกรณีอิตาลี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม รายงานว่าปัจจุบัน ทางการอิตาลีได้ประกาศให้อิตาลีเป็นพื้นที่ควบคุมทั่วประเทศ จึงทำให้ประชาชนทุกคน รวมทั้งคนไทย จะสามารถเดินทางระหว่างเมืองหรือเดินทางออกจากอิตาลีไปต่างประเทศได้เฉพาะกลุ่มที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเงื่อนไขที่ทางการอิตาลีกำหนด คือเหตุผลด้านสุขภาพ การเดินทางกลับภูมิลำเนา การเดินทางกรณีฉุกเฉิน ซึ่งสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม จะประสานให้คนไทยในอิตาลีรับทราบข้อมูลดังกล่าวต่อไป

เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงการต่างประเทศ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.mfa.go.th หรือโทร. 02 2035000


กำลังโหลดความคิดเห็น