xs
xsm
sm
md
lg

กรมการปกครอง เปิดให้บริการเอกสารราชการ 2 ภาษา

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมการปกครอง ให้บริการเอกสารราชการ 2 ภาษา ปชช.ขอรับได้ที่ สำนักทะเบียนอำเภอ - ท้องถิ่น ทั่วประเทศ

วันนี้ (18 พ.ย.) กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้พัฒนาโปรแกรมคัดรับรองเอกสารราชการ 2 ภาษา (ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ) เพื่อบริการประชาชน สำหรับการติดต่อทำธุรกรรม หรือวัตถุประสงค์ด้านต่างๆ ในต่างประเทศ เช่น การศึกษาต่อในต่างประเทศ การไปทำงานในต่างประเทศ การสมรส/หย่า ในต่างประเทศ เป็นต้น โดยได้เปิดให้บริการคัดรับรองเอกสารราชการ 2 ภาษาอย่างเป็นทางการ มาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 จำนวน 12 ประเภทเอกสาร โดยขอรับบริการได้ ณ สำนักทะเบียนอำเภอ สำนักทะเบียนท้องถิ่น ทั่วประเทศที่ปฏิบัติงานทะเบียนดังกล่าว

การบริการคัดรับรองเอกสารราชการ 2 ภาษา ถือเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนสอดคล้องตามนโยบาย Thailand 4.0 และกรมการปกครอง 4.0 ซึ่งผลการให้บริการในระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา (มกราคม – มิถุนายน 2562) มีจำนวนทั้งสิ้น 31,050 รายการ โดยรายการทะเบียนบ้าน ถูกคัดรับรองฯ มากถึง 14,018 รายการ และปัจจุบันกรมการปกครองอยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาโปรแกรมเอกสารราชการ 2 ภาษา เพิ่มเติมอีกจำนวน 15 ประเภทเอกสาร ซึ่งจะสามารถเปิดให้บริการได้ภายในปี พ.ศ. 2562 เช่น ทะเบียนคนเกิด , ทะเบียนคนตาย
ทะเบียนบ้าน , หนังสือรับรองการเกิด , ข้อมูลเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน , ทะเบียนสมรส

การดำเนินการจัดทำเอกสารราชการ 2 ภาษา เป็นความร่วมมือระหว่างกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา และสำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อพัฒนาระบบงานบริการของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ ตอบสนองตามนโยบายของรัฐบาลเรื่องการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในงานบริการภาครัฐ โดยประชาชนสามารถนำเอกสารราชการ 2 ภาษา ไปยื่นขอรับรองนิติกรณ์เอกสารที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ทำให้ลดภาระค่าใช้จ่ายในการจ้างแปลเอกสาร ลดขั้นตอน ลดระยะเวลา มีมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมการปกครอง Call Center 1548 หรือ กรมการกงสุล Call Center 02 – 572 - 8442


กำลังโหลดความคิดเห็น