xs
xsm
sm
md
lg

ศิษย์เก่า ร่อนจม. เรียกร้อง ผอ.ตอบคำถามและชี้แจง กรณีพฤติการณ์ส่อทุจริต

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ศิษย์เก่าโรงเรียนวัดสุทธิวรารามร่อนจดหมายเปิดผนึกเรียกร้องให้ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุทธิวรารามเร่งตอบคำถามและชี้แจง กรณีพฤติการณ์ส่อทุจริต

จากกรณี นักเรียน รวมทั้งศิษย์เก่าของโรงเรียนวัดสุทธิวราราม ออกมาประท้วงบริเวณด้านหน้าโรงเรียน เพื่อขอให้มีการตรวจสอบการทำงานของผู้อำนวยการโรงเรียน จากกรณีการทุจริตคูปองซื้ออุปกรณ์การศึกษา โดยแกนนำที่เป็นศิษย์เรียกร้องให้มีการตรวจสอบกระบวนการทำงานของผู้บริหารโรงเรียน หลังได้รับการร้องเรียนเข้ามาจำนวนมาก ขณะเดียวกันก็มีตัวแทนนักเรียนปัจจุบันออกมาตั้งคำถามไปยังผู้บริหารโรงเรียนว่าทำไมต้องบังคับให้ซื้อคูปองดังกล่าวทั้งที่ไม่คุ้มกับเงินที่จ่ายไป นอกจากนี้ยังมีนักเรียนออกมาถือป้ายปีะท้วงเขียนข้อความว่า "นักเรียนถูกปิดปาก" ซึ่งการชุมชนุมได้ยุติลงอย่างสงบ หลังจากที่แกนนำประกาศว่าวันพรุ่งนี้ (4 ก.ค.) เวลา 08.00 น.ทางตัวแทนศิษย์เก่าจะมายื่นจดหมายเปิดผนึกให้กับผอ.โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ที่บริเวณหน้าเสาธง เพื่อเรียกร้องให้มีการตรวจสอบการทำงานของผู้บริหารชุดนี้

ล่าสุด วันนี้ 4 ก.ค. เพจ”หอจดหมายเหตุโรงเรียนวัดสุทธิวราราม” ได้เผยจดหมายเปิดผนึก ของกลุ่มศิษย์เก่าคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนวัดสุทธิวราราม รุ่น 14 , 15 ,16 ,และ 17 เรื่อง ขอเรียกร้องให้ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุทธิวรารามเร่งตอบคำถามและชี้แจง กรณีพฤติการณ์ส่อทุจริตในกระบวนการทำงานของคณะผู้บริหารโรงเรียนวัดสุทธิวราราม

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุทธิวราราม
นับตั้งแต่ นายอารีย์ วีระเจริญ เข้ามาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุทธิวราราม ได้ปรากฏความไม่โปร่งใสในกระบวนการบริหารงาน โครงการ หรือกิจกรรมภายในโรงเรียนมาโดยตลอด จนเกิดเป็นกระแสขึ้นในสังคม ยกตัวอย่างเช่น กรณีกระเป๋านักเรียนที่ไม่ได้คุณภาพ หรือคูปองเงินอุดหนุนอุปกรณ์การเรียน ซึ่งคุณภาพของสินค้าไม่คุ้มค่ากับราคาและมีกระบวนการจัดการที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบที่ราชการกำหนด ส่งผลกระทบโดยตรงกับนักเรียนในปัจจุบันเป็นอย่างมาก ทำให้นักเรียนและครอบครัวต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายเกินความจำเป็น โดยเฉพาะนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ การกระทำดังกล่าวนี้ส่อพฤติการณ์ในทางทุจริตซึ่งอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้อำนวยการโรงเรียน นอกจากนี้ยังมีอีกหลายพฤติการณ์ซึ่งส่อความมิชอบและเห็นควรว่าต้องมีการตรวจสอบถึงกระบวนการทำงาน ตามเอกสารที่ได้แนบมา

ในนามของตัวแทนกลุ่มศิษย์เก่าคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนวัดสุทธิวราราม 14,15,16 และ17 เห็นว่าศิษย์ปัจจุบัน ผู้ปกครอง คุณครู บุคลากร ตลอดจนองค์กรสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องล้วนมีความอัดอั้นและคับข้องใจ เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง แต่เนื่องด้วยสถานะของกลุ่มบุคคลดังกล่าว มีความเกี่ยวเนื่องกับโรงเรียนทั้งในทางตรงและทางอ้อม จึงไม่สามารถรับรองถึงความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นและตรวจสอบพฤติการณ์ส่อทุจริต โดยไม่ได้รับผลกระทบจากการกระทำดังกล่าว กลุ่มศิษย์เก่าคณะกรรมการนักเรียนฯ จัดตั้งขึ้นเป็นกลุ่มอิสระที่เคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องให้เกิดความโปร่งใส และความยุติธรรมขึ้นในโรงเรียนวัดสุทธิวราราม จึงเรียกร้องให้นายอารีย์ วีระเจริญ ออกมาตอบคำถามกรณีพฤติการณ์ส่อทุจริตในทุกประเด็นตามเอกสารแนบ รวมทั้งชี้แจงอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมกับเปิดเผยหลักฐาน และเอกสารในการดำเนินการทั้งหมด ภายใน ๓ วันนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ต่อหน้าสาธารณะและสื่อมวลชน เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและความโปร่งใสในกระบวนการทำงานของคณะผู้บริหารโรงเรียน
อนึ่ง กลุ่มศิษย์เก่าคณะกรรมการนักเรียนฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้อำนวยการโรงเรียน นายอารีย์ วีระเจริญ จะปฏิบัติตามข้อเรียกร้องดังกล่าวอย่างชัดเจน และเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในกระบวนการตรวจสอบโดยปราศจากการแทรกแซง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
กลุ่มศิษย์เก่าคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนวัดสุทธิวรารามรุ่น 14,15,16 และ 17
4 กรกฎาคม 2562

ทั้งนี้ ได้ระบุพฤติการณ์ซึ่งส่อความมิชอบและเห็นควรว่าต้องมีการตรวจสอบถึงกระบวนการทำงาน
ภายใต้การบริหารโรงเรียนวัดสุทธิวราราม ของนายอารีย์ วีระเจริญ

1.การแจกคูปองเงินอุดหนุนอุปกรณ์การเรียน ในนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี ให้แก่ผู้ปกครองนักเรียนมูลค่า 210 บาท และ 230 บาท แทนเงินสด ซึ่งขัดกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ หมวดอุปกรณ์การเรียน ในนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ เพื่อนำไปซื้ออุปกรณ์การเรียนที่จัดชุดไว้แล้วในร้านค้าที่มาดำเนินกิจการในโรงเรียน ภายในวันที่โรงเรียนแจกคูปองเท่านั้น โดยนักเรียนหรือผู้ปกครองไม่มีสิทธิ์ในการเลือกซื้อสินค้าที่เหมาะกับความต้องการหรือการใช้งานของตน อีกทั้งคุณภาพของสินค้ายังไม่เหมาะสมกับมูลค่าของสินค้าที่จำหน่าย
2.กระเป๋านักเรียนของโรงเรียนวัดสุทธิวราราม ซึ่งระบุไว้ในคู่มือนักเรียน ว่าด้วยการแต่งกายของนักเรียน ข้อ 2.5ให้ใช้กระเป๋านักเรียนที่โรงเรียนจัดจำหน่าย โดยภายหลังจากที่นายอารีย์ขึ้นดำรงตำแหน่ง มีการเปลี่ยนแปลงผู้ผลิตกระเป๋า และปรับราคาขึ้นจากเดิม 300 บาท เป็น 350 บาท สวนทางกับคุณภาพกระเป๋านักเรียนที่ต่ำลง และชำรุดเสียหายภายในระยะเวลา 1 เดือนหลังจากการใช้งาน
3.ร้านค้าภายในโรงเรียน จากเดิมที่ดำเนินการโดยบุคลากรของโรงเรียน มีการเปิดประมูลโดยให้บุคคลภายนอกเข้ามาดำเนินการ โดยมูลค่าการประมูลต่ำกว่ารายได้ที่โรงเรียนเคยได้รับจากการบริหารงานเองกว่าครึ่ง สินค้าที่จัดจำหน่ายหลายรายการไม่มีคุณภาพ ขนมหมดอายุ หรือขึ้นรา
4.บัตรอาหาร เป็นโครงการที่นักเรียนทุกคนในโรงเรียนวัดสุทธิวรารามต้องซื้อบัตรอาหารเพื่อใช้ในการซื้ออาหารกลางวัน โดยจำหน่ายในราคา 40 บาทต่อ 2 ใบ ต่อมามีการยกเลิกโครงการ แต่ไม่มีการแจ้งให้นักเรียนหรือผู้ปกครองทราบ อีกทั้งไม่มีการชี้แจงที่ชัดเจนเกี่ยวกับการคืนเงินค่าบัตรดังกล่าวให้กับนักเรียน
5.การจัดสอนพิเศษเพื่อการสอบ O-net ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยได้รับการอนุมัติเงินจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ (สองแสนบาท) จากสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดสุทธิวราราม แต่ภายหลังสมาคมได้รับหนังสือร้องเรียนถึงการจ่ายค่าตอบแทนให้วิทยากรไม่ตรงตามหนังสือที่ร้องขอ
6.นอกจากพฤติการณ์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ภายในระยะเวลา 1 ปีที่นายอารีย์เข้ามารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ยังปรากฏความมิชอบในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอีกหลายรายการซึ่งไม่ตรงกับระเบียบพัสดุทางราชการ เช่น การจัดทัศนศึกษาของโรงเรียน โดยปรับลดวิทยากรประจำห้องเรียนในแต่ละห้อง ในทุกระดับชั้นลง ปรับลดคุณภาพรถบัสที่ใช้ในการเดินทางไปทัศนศึกษาลง รวมทั้งการเปิดซองสอบราคาเพียงไม่กี่วันก่อนการจัดทัศนศึกษา รวมไปถึงการก่อสร้าง - ปรับปรุงพื้นที่และภูมิทัศน์ของโรงเรียนที่ไม่ตรงกับข้อตกลง การติดตั้งระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย (WI-FI)และการติดตั้งเครื่องพ่นไอน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งไม่มีคุณภาพ และไม่เหมาะสมกับงบประมาณที่ใช้ไปอย่างไรก็ตาม นายอารีย์ วีระเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุทธิวราราม เคยชี้แจงเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวผอ.ร.ร.วัดสุทธิวรารามแจงคูปองซื้ออุปกรณ์ไม่ใช่การบังคับซื้อ ไว้ว่าเป็นการบริหารจัดการภายในโรงเรียน โดยในวันมอบตัวเมื่อผู้ปกครองประชุมร่วมกับครูประจำชั้นเรียบร้อยได้มีการแจกคูปองให้แก่ผู้ปกครอง โดยระดับม.ต้น คูปอง 210 บาท และม.ปลาย 230 บาท แต่ก่อนการแยกย้ายทางฝ่ายบริหาร ได้มีการประชุมชี้แจงแก่ผู้ปกครองนักเรียนผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เร้นส์ ซึ่งมีการติดตั้งไว้ 3 จุด โดยตนได้ชี้แจงเรื่องการใช้คูปองว่า ขอความร่วมมือในการแลกซื้อสินค้าในร้านค้าสหกรณ์ของโรงเรียน ซึ่งด้วยเจ้าหน้าที่มีน้อยโรงเรียนก็ได้มีการอำนวยความสะดวกโดยการจัดเป็นชุดไว้ให้ เพื่อความรวดเร็ว แต่หากไม่ต้องการเป็นชุดก็สามารถเลือกซื้อแบบแยกชิ้นได้ตามความต้องการ และสุดท้ายกรณีที่ผู้ปกครองไม่ต้องการซื้อสินค้าก็สามารถนำคูปองมาแลกเป็นเงินสดที่ห้องการเงินได้เลย ตรงนี้ไม่ได้มีการบังคับ ส่วนรายได้จะเข้าเป็นรายได้ของสถานศึกษาในประเภทเงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์ตรงนี้เมื่อสรุปยอดเรียบร้อยโรงเรียนก็จะมีการออกใบเสร็จถูกต้องตามระเบียบแน่นอน


กำลังโหลดความคิดเห็น...