xs
xsm
sm
md
lg

มช. ประกาศหยุดเรียน 14-15 มี.ค. ผลจากค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน ห่วงสุขภาพบุคลากร

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติให้งดการเรียนการสอนระหว่างวันที่ 14-15 มี.ค. สืบเนื่องจากค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ปกคลุมจังหวัดเชียงใหม่ อีกทั้งเป็นห่วงด้านสุขภาพของนักศึกษาและบุคลากร

จากกรณี นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกมาเรียกร้องอากาศบริสุทธิ์ หลังได้รับผลกระทบจากค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน ด้วยการใช้วิธีเข้ากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ หลังหน่วยงานราชการไม่เหลียวแล ต่อมา ทางมหาวิทยาลัยได้ประกาศเตรียมแจกหน้ากากอนามัยให้กับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย หลังจังหวัดเชียงใหม่มีดัชนีคุณภาพอากาศ หรือค่า AQI สูงเป็นอันดับ 1 ของโลก

วันนี้ (13 มี.ค.) เพจ "CCDC: Climate Change Data Center" ได้ออกมาโพสต์รูปภาพประกาศจากทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง งดการเรียนการสอนและมาตรการสืบเนื่องจากสถานการณ์หมอกควัน ซึ่งได้ระบุข้อความว่า

"สืบเนื่องจากสถานการณ์หมอกควันที่รุนแรงและส่งผลกระทบต่อสุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตระหนักถึงสุขภาพของนักศึกษาและบุคลากร อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 35 และ 38 แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงกําหนดมาตรการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. ให้งดการเรียนการสอนระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม พ.ศ. 2562 กรณีส่วนงานใดที่มีเหตุจําเป็น ไม่สามารถ งดการเรียนการสอนหรือการให้บริการได้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนงานนั้น โดยจัดให้มีมาตรการป้องกันสุขภาพ แก่นักศึกษาและบุคลากร

2. มหาวิทยาลัยของดการใช้หรือการให้บริการพื้นที่โล่งแจ้งที่สุ่มเสี่ยงต่อหมอกควัน เช่น สนามกีฬา

3. มหาวิทยาลัยขอรณรงค์ให้นักศึกษาและบุคลากรป้องกันตนเอง โดยใช้หน้ากากอนามัยที่เหมาะสม

4. ให้หัวหน้าส่วนงานพิจารณาให้บุคลากรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์หมอกควันลาหยุดงานได้เป็นกรณี พิเศษ

กรณีการจัดการเรียนการสอนชดเชยในภายหลัง หากนักศึกษามีเหตุไม่สามารถเข้าเรียนได้ ไม่ให้ถือว่า เป็นการขาดเรียน"

นักศึกษา ม.เชียงใหม่ พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เหตุรัฐเมินค่าฝุ่น PM 2.5

มช.เตรียมแจกหน้ากากอนามัยแก่บุคลากร 19 มี.ค. ชาวเน็ตถามนานไปไหม

กำลังโหลดความคิดเห็น...