xs
xsm
sm
md
lg

เชิดชูเกียรติรางวัลนักบริหารดีเด่น “ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา” อธิการบดี มรภ.บ้านสมเด็จฯ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


MGR Online - ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี มรภ.บ้านสมเด็จฯ รับรางวัลนักบริหารดีเด่นจากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย “EXECUTIVE OF THE YEAR 2018” สาขาบริหารและพัฒนาองค์กร

เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 1 เม.ย. ในเว็บไซต์ www.bsru.ac.th ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ลงข้อความแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในโอกาสที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณรางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี พ.ศ. 2561 “EXECUTIVE OF THE YEAR 2018” สาขาบริหารและพัฒนาองค์กร จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย โดย พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี และ เลขาธิการมูลนิธิพระดาบส ให้เกียรติมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรให้ ที่ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 23 มี.ค. ที่ผ่านมา

สำหรับรางวัลดังกล่าวทางคณะกรรมการรางวัลไทย มูลนิธิเพื่อสังคมไทย ได้พิจารณาคัดเลือกบุคลากรและองค์กรสาขาอาชีพต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่มีแนวทางประพฤติตน การดำเนินชีวิตและการบริหารองค์กร ที่น่าเป็นแบบอย่าง ตามโครงการ “หนึ่งล้านความดีถวายในหลวง” มอบให้เพื่อเป็นกำลังใจ ยกย่องบุคคล และองค์กรที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน และมีส่วนร่วมหรืออุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ตลอดจนเป็นการสนับสนุนให้ปฏิบัติอยู่ในกรอบของคุณความดี สมควรเป็นแบบอย่างที่ดีของคนทั่วไปเพื่อร่วมกันยกระดับสังคมไทยให้มีความน่าอยู่ และมีความมั่นคง

ผศ.ดร.ลินดา กล่าวในฐานะผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา ว่า ที่ผ่านมา ได้บริหารงานเพื่อขับเคลื่อนงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อสนองต่อการพัฒนาความต้องการท้องถิ่น เน้นการพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ในปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นสถาบันอุดมศึกษา อันดับ 1 ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้การประเมินของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

“ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสโดยกำหนดค่านิยมขององค์กร คือ “MORALITY” อันได้แก่ คุณธรรมประจำใจ (Moral) วินัยประจำตน (Orderliness) เปี่ยมล้นรับผิดชอบ (Responsibility) มอบใจให้องค์กร (Adoration) เอื้ออาทร แบ่งปัน (Loveliness) สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ (Innovation) ร่วมใจพัฒนา (Teamwork) และ นำพาสู่ความสำเร็จ (Yield) เพื่อเป็นแนวปฏิบัติควบคู่กับกฎระเบียบ และข้อบังคับอื่นๆ โดยมุ่งมั่นให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความ ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม โปร่งใส และพร้อมที่จะได้รับการติดตามตรวจสอบ มุ่งสร้าง มหาวิทยาลัยคุณภาพได้มาตรฐานสากลอย่างเป็นรูปธรรม” ผศ.ดร.ลินดา กล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น