xs
sm
md
lg

กสทช.ขู่ปิด NEWS1 อ้างค้างชำระค่าใบอนุญาต

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

กสทช. ส่งหนังสือถึงนิวส์วัน จี้จ่ายค่าใบอนุญาตรายปีให้ครบภายใน 14 มิ.ย. 60 ไม่เช่นนั้นจะสั่งปิด เผยส่วนที่ค้างชำระเป็นช่วงถูกสั่งปิดหลังรัฐประหาร ปี 57 ผู้บริหารขอต่อรองให้มีการชดเชย และขอผ่อนจ่าย แต่ กสทช. ไม่ยินยอม ส่วนปีต่อมาหลังจากนั้นจ่ายตลอด

เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. ที่ผ่านมา นายกีรติ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการ ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ รักษาราชการแทนรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ กสทช. ได้ทำหนังสือเลขที่ สทช.4003/ว18925 ถึง กรรมการผู้จัดการบริษัท เอเอสทีวี (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ดำเนินการกิจสถานีโทรทัศน์นิวส์วัน (NEWS1) เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี

หนังสือดังกล่าวได้อ้างถึงหนังสือของสำนักงาน กสทช. ที่ กสท 4003/ว1060 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 ที่ได้แจ้งให้ บริษัท เอเอสทีวี (ประเทศไทย) จำกัด ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี รวมทั้งภาษีมูลค่าเพิ่มอัตราร้อยละ 7 พร้อมนำส่งเอกสารประกอบการพิจารณาภายในระยะเวลา 150 วัน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี (ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560) พร้อมระบุว่า บัดนี้ ครบกำหนดระยะเวลาชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดแล้ว แต่บริษัทฯ ยังไม่ชำระแต่อย่างใด จึงขอให้ท่านดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี รวมทั้งภาษีมูลค่าเพิ่มอัตราร้อยละ 7 และเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือน ของจำนวนเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีที่ค้างชำระ นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ครบกำหนดชำระ (ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2560) เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีครบถ้วน

หนังสือยังระบุอีกว่า การที่บริษัทฯ ไม่ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน (ภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2560) จะถือเป็นการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการอนุญาต ซึ่งจะเป็นผลให้ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ของบริษัทฯ สิ้นสุดผลตามที่กำหนดในประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2555 แต่ถ้าบริษัทได้ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีเป็นที่เรียบร้อย กรุณาติดต่อสำนักงาน กสทช. เพื่อยืนยันการชำระให้ถูกต้องครบถ้วน

“จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการโดยเคร่งครัด มิฉะนั้น สำนักงาน กสทช. จะใช้มาตรการทางปกครองตามกฎหมายต่อไป” หนังสือระบุ

อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบข้อมูลของผู้สื่อข่าว พบว่า สถานีโทรทัศน์นิวส์วันค้างชำระค่าธรรมเนียมเฉพาะช่วงที่ถูกสั่งปิดสถานีที่เกิดขึ้นระหว่างปี 2556-2557 โดยทางผู้บริหารนิวส์วันได้ต่อรองว่า ทาง กสทช. จะต้องมีการชดเชยเยียวยาให้ด้วย เนื่องจากถูกคำสั่งปิดสถานีเป็นเวลา 3 เดือนหลังเหตุการณ์รัฐประหาร 2557 และได้ขอผ่อนจ่ายเป็นรายงวด แต่ กสทช. ไม่ยินยอม รวมเงินที่ค้างอยู่ประมาณ 4 ล้านบาท บวกค่าปรับอีกประมาณ 2 ล้านบาท แต่หลังจากนั้น ทางนิวส์วันได้ชำระค่าธรรมเนียมในอนุญาตรายปีมาโดยตลอด

อนึ่ง สำหรับอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีของสถานีโทรทัศน์นั้น กสทช. คิดในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ที่ยังไม่ได้หักรายจ่าย


กำลังโหลดความคิดเห็น...