xs
xsm
sm
md
lg

ขบ.ขานรับมติ ครม.เร่งกำหนดเกณฑ์ป้ายทะเบียนพิเศษ คาดมีผลกลางปีนี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมการขนส่งทางบก เผย ความคืบหน้าการจัดทำป้ายทะเบียนพิเศษ รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน สามารถกำหนดหมวดอักษรให้เป็นชื่อเฉพาะบุคคลได้ อยู่ระหว่างกำหนดหลักเกณฑ์รายละเอียด เบื้องต้นต้องไม่ซ้ำซ้อนกับหมวดอักษรเดิม ไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และต้องนำออกประมูลเป็นการทั่วไป


นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก(ขบ.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 อนุมัติหลักการ ร่างกฎกระทรวงกำหนดขนาด ลักษณะ และสีของแผ่นป้ายทะเบียนรถและการแสดงแผ่นป้ายทะเบียนรถและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

โดยมีสาระสำคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมลักษณะของแผ่นป้ายทะเบียนสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ให้สามารถกำหนดตัวอักษรมากกว่า 2 ตัว หรือตัวอักษรผสมสระ หรือวรรณยุกต์ หรือตัวเลข เมื่อผสมแล้วเป็นชื่อบุคคลก็ได้ หรือชื่อเฉพาะและแผ่นป้ายทะเบียน จะยังคงมีหมายเลขทะเบียนปรากฏ

ทั้งนี้ ต้องไม่ซ้ำซ้อนกับหมวดอักษรที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ,ต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี ,ต้องไม่มีเจตนาในทางทุจริต

การกำหนดชื่อเฉพาะดังกล่าว ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และต้องได้รับอนุญาต

กรณีที่ผสมกันแล้วมีความหมายในทางลบหรือเป็นคำไม่สุภาพ จะไม่อนุญาตให้ใช้เป็นตัวอักษรในแผ่นป้ายทะเบียนโดยเด็ดขาด และต้องนำแผ่นป้ายทะเบียนพิเศษที่คณะกรรมการพิจารณาแล้ว ออกประมูลเป็นการทั่วไป นำรายได้เข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ขั้นตอนหลังจากนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จะส่งร่างกฎกระทรวงให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา ก่อนนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงนาม และประกาศในราชกิจจานุุเบกษาเพื่อบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป พร้อมกำหนดหลักเกณฑ์รายละเอียดว่า ควรเป็นเลขกลุ่มใด

กำหนดหลักเกณฑ์การขอใช้ทะเบียนรูปแบบพิเศษ และหลักเกณฑ์การประมูล ซึ่งอาจแตกต่างจากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน คาดว่า จะมีผลบังคับใช้ภายในกลางปี 2564
รายละเอียดของร่างกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว จะไม่ส่งผลกระทบกับหมายเลขทะเบียนและหมวดอักษรป้ายทะเบียนรถในปัจจุบัน ซึ่งยังคงเปิดให้ประชาชนจองได้ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ http://tabienrod.dlt.go.th/ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ และไม่ส่งผลกระทบกับหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยจำนวน 301 หมายเลขที่กรมการขนส่งทางบกนำออกประมูลเป็นการทั่วไปในปัจจุบัน
กำลังโหลดความคิดเห็น...