xs
xsm
sm
md
lg

พณ.เผยผลศึกษาตั้งกองทุนFTAต้องเข้าถึงง่าย ยกระดับแข่งขันได้จริง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เผยผลศึกษา และความเห็นจากทุกภาคส่วน เกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุน FTA  ชี้ กองทุนต้องช่วยพัฒนาศักยภาพ ยกระดับการแข่งขันได้จริง ต้องทันสมัย คล่องตัว เข้าถึงง่าย ดึงทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม เตรียมหารือกระทรวงการคลัง ก่อนเสนอคณะทำงานพัฒนากองทุนต่อไป

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยผลการสัมมนา เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษา เรื่อง “การจัดตั้งกองทุน FTA” โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากทุกภาคส่วนร่วมแสดงความเห็น ทั้ง สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย ,สภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา ,เครือข่ายธุรกิจ MOC BIZ Club ,เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสาน ,สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาพันธ์ SME ไทย

นางอรมน กล่าวว่า ได้มอบหมายให้ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) ศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนFTA  พบว่า กลไกช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก FTA จำเป็นต้องมีความคล่องตัว ผู้ได้รับผลกระทบเข้าถึงง่าย มีระบบการจัดการข้อมูลที่ดี (Big Data) เพื่อรวบรวมข้อมูลผู้ที่ได้รับผลกระทบ ตลอดจนติดตามประเมินผลความช่วยเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง รวมทั้ง ดึงทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมแทนที่จะเป็นการกำกับดูแลโดยภาครัฐแต่เพียงฝ่ายเดียว

ซึ่งกลไกที่มีอยู่ในปัจจุบัน เช่น โครงการช่วยเหลือเพื่อการปรับตัวของภาคการผลิตและภาคบริการฯ ของกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังมีข้อจำกัดในเรื่องดังกล่าว

ส่วนความเห็นจากภาคส่วนที่เข้าร่วมการสัมมนา พบว่า กองทุน FTA นอกจากควรมีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพ นวัตกรรม และยกระดับการแข่งขันของผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก FTA แล้ว ควรให้ความสำคัญกับการป้องกันภาคส่วนของไทยไม่ให้ได้รับผลกระทบ รวมทั้งสามารถรับมือการเจรจาเรื่องใหม่ๆ จาก FTA เช่น พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และทรัพย์สินทางปัญญา ด้วย 

นอกจากนี้ ยังมีความเห็นสอดคล้องกับผลการศึกษาข้างต้น ว่า กองทุน FTA ควรปรับรูปแบบการบริหารกองทุนให้ทันสมัย รวดเร็ว เข้าถึงง่าย มีความยืดหยุ่น และในคณะกรรมการกองทุนควรมีภาคเอกชน และกลุ่มเกษตรกรร่วมด้วย โดยภาคเอกชนควรมีส่วนร่วมสนับสนุนงบประมาณ และกองทุนฯ ต้องมีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานในแต่ละโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จะนำผลการศึกษาและการรับฟังความเห็นที่ได้จากการสัมมนาครั้งนี้ ไปประกอบการจัดทำรายละเอียดการขอจัดตั้งกองทุนFTA และหารือกับกรมบัญชีกลาง ก่อนเสนอต่อคณะทำงานพิจารณาแนวทางการพัฒนากองทุนช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น...