xs
xsm
sm
md
lg

ขบ.ดันQ Mark สร้างจุดแข็งผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุก

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมการขนส่งทางบก(ขบ.) เดินหน้าส่งเสริมโลจิสติกส์ไทย ด้วยระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) สร้างจุดแข็งให้ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุก แข่งขันได้ด้วยมาตรฐานคุณภาพอย่างยั่งยืน

นายยงยุทธ นาคแดง รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก ได้สร้างระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก หรือ มาตรฐาน Q Mark เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนา สนับสนุน และส่งเสริมระบบการขนส่งสินค้าทางถนน ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ลดต้นทุนการดำเนินงานของผู้ประกอบการขนส่ง และลดต้นทุนการขนส่งในภาพรวม ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

ผู้ประกอบการ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Q Mark ต้องมีระบบการทำงานที่มีความปลอดภัยทุกเที่ยวการขนส่ง ยานพาหนะมีการดูแลบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ พนักงานขับรถมีทักษะและความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ นอกจากประโยชน์ในการประกอบธุรกิจแล้วยังลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งทำให้ระบบโลจิสติกส์ไทยมีศักยภาพในการเติบโตที่เหมาะสม 

โดยผู้ประกอบการที่ได้การรับรองมาตรการ Q Mark จะได้รับสิทธิประโยชน์จากกรมการขนส่งทางบก ในการขออนุญาตประกอบการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Road Transport Permit) ได้รับสิทธิเข้าร่วมประชุม สัมมนาเพื่อสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ (Business Matching) ได้รับสิทธิในการประชาสัมพันธ์ธุรกิจผ่านทุกช่องทางของกรมการขนส่งทางบก และสิทธิในการพิจารณาผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองให้สามารถใช้สถานีขนส่งสินค้าของกรมการขนส่งทางบก (Truck Terminal) ทั้งที่ให้บริการในปัจจุบันและที่อยู่ในแผนพัฒนาสถานีในอนาคต 

นอกจากนี้ ยังมีเครือข่ายพันธมิตรที่เข้มแข็งทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมสนับสนุน ส่งเสริม และสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการขนส่งเข้าสู่ระบบมาตรฐาน Q Mark มากยิ่งขึ้น อาทิ วิริยะประกันภัย ให้ส่วนลดทันที 10% ทั้งในส่วนของตัวรถ (Motor) และการประกันสินค้า (Non Motor) สำหรับผู้ที่ได้รับการรับรอง Q Mark บริษัท บริดจสโตน ประเทศไทย จำกัด สนับสนุนยางรถบรรทุกจำนวน 2 เส้น จำนวน 25 สิทธิ์ ให้ผู้ประกอบการที่สมัครหรือต่ออายุการรับรอง Q Mark และมีส่วนลดค่าบริการสำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองและนำรถบรรทุกเข้ารับการบำรุงรักษาเบื้องต้น เช่น ปะยาง ตั้งศูนย์ ถ่วงล้อ รวมถึงจัดกิจกรรมพาผู้ประกอบการเข้าเยี่ยมชมเทคโนโลยีการผลิตที่โรงงาน และสามารถเข้าฝึกอบรมและพัฒนาทักษะด้านการขนส่ง

ล่าสุดกรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างการผลักดันและประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งมีเป้าหมายในการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Q Mark เข้าร่วมรับการฝึกอบรมหลักสูตรทั้งเรื่องทักษะการขับรถอย่างปลอดภัย การบำรุงรักษา รวมถึงหลักสูตรด้านการพัฒนาให้กับบุคลากรสำนักงาน โดยภายในปี 2563 คาดว่าจะสามารถจัดทำหลักสูตรนำร่องร่วมกัน สำหรับผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดระยองและชลบุรี เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ รองรับการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) อีกทั้ง คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้แสดงเจตนารมณ์ในการร่วมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าเข้าสู่ระบบมาตรฐาน Q Mark เนื่องจากเห็นว่าสามารถช่วยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุได้อย่างโดยตรง ซึ่งจะมีการประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม


กำลังโหลดความคิดเห็น...