xs
xsm
sm
md
lg

กบข.คว้าคะแนนITAอันดับ 1 ประเภทกองทุนสองปีซ้อน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กบข. ได้คะแนนสูงสุดเป็นอันดับ 1 ประเภทกองทุนของรัฐ ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2563 ของสำนักงาน ป.ป.ช. โดย กบข. ทำคะแนนได้ 93.70 ในระดับ A ตอกย้ำจุดยืนการเป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล โปร่งใส รับผิดชอบต่อสังคม 

ดร. ศรีกัญญา ยาทิพย์ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่า กบข. เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดย กบข. ได้รับคะแนนสูงสุดเป็นอันดับ 1 ของหน่วยงานประเภทกองทุน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ได้รับ 93.70 คะแนน จัดอยู่ในระดับ A โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมประเมินทั่วประเทศทั้งสิ้น 8,303 หน่วยงาน

ความสำเร็จในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินงานอย่างเต็มความสามารถของผู้บริหารและพนักงาน กบข. โดยยึดแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งด้านการลงทุน งานบริการสมาชิก และการบริหารสำนักงาน เพื่อเสริมสร้างการเป็นองค์กรแห่งธรรมาภิบาลที่เข้มแข็ง โดยเฉพาะการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ตอกย้ำจุดยืนการเป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล โปร่งใสและรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นผู้นำด้านการลงทุนอย่างรับผิดชอบในระดับโลก

กบข. จะนำผลการประเมินที่ได้รับไปใช้ในการวางแผน ตรวจสอบ ปฏิบัติและกำกับการดำเนินงานของกองทุน เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ที่ส่งเสริมให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน ทั้งในระดับหน่วยงานและในระดับประเทศ อันจะนำไปสู่การเป็นกองทุนต้นแบบที่เติบโตอย่างมั่งคั่งและยั่งยืนต่อไป

ปัจจุบัน กบข. มีสมาชิก 1.1 ล้านคน มีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิประมาณ 1,000,000 ล้านบาท (ข้อมูล ณ 31 ส.ค. 2563)


กำลังโหลดความคิดเห็น...