xs
xsm
sm
md
lg

PEAใช้ยุทธศาสตร์“PEA Digital Utility”เพิ่มประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าปี64

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์PEA เผยผลสำเร็จ 6 ข้อเพื่อคนไทย รับ 60 ปี ตอกย้ำ “Brightness for Life Quality” พร้อมเผยยุทธศาสตร์ ปี64 “PEA Digital Utility” ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล และพลังงานทดแทน เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานด้านไฟฟ้าและบริการ รองรับยุคเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมไฟฟ้า

นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เปิดเผยว่า ตลอด 60 ปีที่ผ่านมา PEA ให้บริการพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจเกี่ยวเนื่องอย่างครบวงจร มีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน ให้บริการพลังงานไฟฟ้าที่มั่นคง ปลอดภัยและมุ่งมั่นให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ สะท้อนเป็นผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 6ขั้น คือ

1. ประชาชนมีท้องถนนที่สวยงามสบายตา PEA เดินหน้าปรับปรุงระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนน ระยะทางจังหวัดละ 1-2 กิโลเมตร เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบสวยงามสบายตาในพื้นที่ต่าง ๆ ภายใต้โครงการ “1 จังหวัด 1ถนนเฉลิมพระเกียรติ” การปรับปรุงระบบไฟฟ้า เคเบิลใต้ดิน1จังหวัด1ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระหว่างปี 2563 – 2567 ด้วยงบประมาณรวม4.3 พันล้านบาท ทั้งนี้PEA เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายการก่อสร้างระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดินทั้งหมด

2. ปัญหาร้องเรียนเรื่องไฟฟ้าตก เป็น “ศูนย์” จากการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำเพื่อแก้ไขปัญหาแรงดันไฟฟ้าตก ผ่านโครงการปรับปรุงระบบจำหน่าย พบว่า ในปี 2563 ปัญหาร้องเรียนเรื่องแรงดันไฟฟ้าตกกลายเป็นศูนย์ โดยที่ผ่านมา PEA ได้ปรับหลักเกณฑ์ระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ใช้ไฟฟ้า พร้อมปรับลดค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหม่และผู้ใช้ไฟฟ้าอัตราค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาของการใช้ (TOU: Time of Use Tariff)

3. ประชาชนมีพลังงานสะอาดใช้บนเกาะ PEA พัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Microgrid) ภายใต้โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้า เพื่อให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บนเกาะ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนเกาะ อีกทั้งสามารถบริหารจัดการ ตั้งแต่การผลิต กักเก็บ และจำหน่ายไฟได้ โดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าหลักบนฝั่ง โดยที่ผ่านมา ได้นำร่องโครงการดังกล่าว บนพื้นที่เกาะพะลวย จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบบออฟกริด (Off – Grid)

4. สายสื่อสาร 99 %ได้รับการจัดระเบียบ PEA ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย สบายใจแก่ผู้คนในพื้นที่ นักท่องเที่ยว และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนลดปัญหาระบบไฟฟ้าขัดข้อง ในย่านธุรกิจการค้า เทศบาล สถานที่สำคัญ สถานที่ท่องเที่ยว จึงได้ดำเนินโครงการจัดระเบียบสายสื่อสาร เส้นทางวิกฤตทั่วประเทศ ล่าสุดในเดือนกรกฎาคม 2563 ได้ดำเนินการนำสายที่ไม่ได้ใช้งาน (สายตาย) ออกทั้งหมดและจัดระเบียบสายเข้าคอนในพื้นที่ที่กำหนด ตามเส้นทางวิกฤติ 3,891 เส้นทาง โดยคิดเป็น99% ของการดำเนินงานทั้งหมด

5. สร้าง 5,500 ช่างไฟฟ้าประจำท้องถิ่น PEA มุ่งส่งเสริมและพัฒนาอาชีพช่างไฟฟ้าในท้องถิ่นให้ได้รับมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ผ่านโครงการ 1 ตำบล 1ช่างไฟฟ้าการจัดอบรม/ฝึกทักษะ โดยมีพนักงาน PEAเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ และยังส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง ลดข้อจำกัดจากระบบไฟฟ้าภายในอาคาร

ทั้งนี้ จากการดำเนินการปี 2560-2565 มีช่างไฟฟ้าผู้ผ่านการอบรมและขึ้นทะเบียนเป็นช่างไฟฟ้าประจำตำบลกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วจำนวนกว่า 5,500 คน โดยประชาชนสามารถใช้บริการช่างไฟฟ้า ผ่านแพลตฟอร์มด้านการบริหารจัดการช่างไฟฟ้า (PEA Care and Service Application)

6. มี 11 ชุมชน ใช้พลังงานสะอาดผลิตสินค้า เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ช่วยเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายให้ชุมชน ตลอดจนประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน PEA จึงดำเนินโครงการ“PEA ส่งเสริมพลังงานทดแทนเพื่อวิสาหกิจชุมชน” การใช้พลังงานทดแทนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพให้ชุมชนพึ่งพาตนเอง รวมถึงการบริหารจัดการใช้ระบบพลังงานทดแทนที่เหมาะสม ซึ่งโครงการดังกล่าว ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2559 โดยปัจจุบันมีชุมชนได้รับการสนับสนุนรวมทั้งสิ้น 11แห่ง

ผู้ว่าการ PEA กล่าวว่า ได้ยกระดับมาตรฐานการให้บริการภายใต้แผนพัฒนาไฟฟ้า 20 ปี ด้านสมาร์ท กริด (Smart Grid) ผ่านการดำเนินโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการนำร่อง Smart Grid ด้วยการติดตั้งสมาร์ทมิเตอร์ (Smart Meter) 1.16 แสนเครื่อง ในพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ ติดตั้ง Smart Meter 8 แสนเครื่อง ในพื้นที่ 4 เทศบาลใหญ่ และพื้นที่อีอีซี (EEC) และผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ทั้งหมด และ แผนการติดตั้งสถานีชาร์จของยานยนต์ไฟฟ้า (Charging Station) โดยในปี 2564 เตรียมขยายจุดให้บริการชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าอีก 64สถานี ตามเส้นทางรอง และแหล่งท่องเที่ยวสําคัญ ครอบคลุม 75 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อรองรับการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคต โดยปัจจุบันPEA มีพื้นที่จ่ายไฟฟ้าทั้งหมด 74จังหวัด แบ่งออกเป็น 4 ภาค 12 เขตพื้นที่ มีรายได้รวมอยู่ที่ 5.9 แสนล้านบาท

สำหรับแผนงานในปี 2564 นายสมพงษ์ กล่าวว่า PEA จะเดินหน้ายุทธศาสตร์ “PEA Digital Utility” ส่งเสริมการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล และพลังงานทดแทนมาปรับใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้านระบบไฟฟ้า และด้านบริการ ให้รวดเร็ว ถูกต้อง ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ ทั้งด้านคุณภาพและบริการได้ดียิ่งขึ้น รองรับยุคเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมไฟฟ้า ขณะเดียวกันจะพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ในรูปแบบที่รับผิดชอบต่อสังคม -สิ่งแวดล้อมและเป็นองค์กรชั้นนำที่ทันสมัยในระดับภูมิภาค ตอกย้ำ “Brightness for Life Quality สว่างทั่วทิศ สร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย”


กำลังโหลดความคิดเห็น...