xs
xsm
sm
md
lg

THAIเปิดให้เจ้าหนี้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ที่ 4 จุดบริการ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์การบินไทย เปิดให้เจ้าหนี้ ยื่นคำขอรับชำระหนี้ที่ 4 จุดบริการ ครอบคลุมทั้งเจ้าหนี้ธุรกิจ, เจ้าหนี้จากการซื้อตัวเครื่องบิน,เจ้าหนี้หุ้นกู้

วันนี้ (23 ก.ย.) เป็นวันแรก ที่ บมจ.การบินไทย เปิดให้เจ้าหนี้ ยื่นคำขอรับชำระหนี้ ที่จุดบริการ 4 หน่วยงาน คือ 1.บริษัท การบินไทย สำนักงานใหญ่ ถนนวิภาวดีรังสิต สำหรับมูลหนี้ทุกประเภท

2. กรมบังคับคดี ถนนบางขุนนนท์, สำนักงานบังคับคดีทั่วประเทศ สำหรับมูลหนี้ทุกประเภท

3. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. เฉพาะผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา และ 4. ที่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนนครอินทร์ สำหรับหุ้นกู้กลุ่มสหกรณ์

นอกจากนี้ เจ้าหนี้ สามารถลงทะเบียนยื่นคำขอรับชำระหนี้ ผ่านระบบออนไลน์ได้ด้วยตนเองที่บ้านผ่านทางเว็บไซต์ที่กำหนด ( http://www.led.go.th/tgreorg/index.asp หรือ QR Code)

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร กรรมการบริษัท และรักษาการแทน กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ การบินไทย บอกว่า การยื่นคำขอรับชำระหนี้ มีกำหนดระยะเวลาตามกฎหมาย ภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่มีประกาศคำสั่งตั้งผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการ ซึ่งจุดให้บริการ รับคำขอรับชำระหนี้ ที่สำนักงานใหญ่ของการบินไทยนั้น จะจัดเจ้าหน้าที่ และมีเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ช่วยอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหนี้ทุกขั้นตอน เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน ตามเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. เว้นวันหยุดเสาร์อาทิตย์และวันหยุดราชการ จนครบกำหนดระยะเวลายื่นคำขอรับชำระหนี้ ต้นเดือนพฤศจิกายน 2563

เจ้าหนี้ที่มีสิทธิยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการของการบินไทย ต้องเป็นบุคคลที่มีสิทธิเรียกร้องในมูลหนี้ ที่เป็นหนี้เงิน เป็นหนี้ ที่เกิดก่อนวันที่ศาลล้มละลายกลาง มีคำสั่งให้การบินไทยฟื้นฟูกิจการ ไม่ว่าหนี้นั้น จะถึงกำหนดชำระแล้วหรือไม่ก็ตาม รวมถึงหนี้การค้า ,หนี้ค่าเช่า, หนี้หุ้นกู้

เจ้าหนี้ ต้องจัดเตรียมข้อมูลจำนวนหนี้ ,คิดคำนวณถึงวันที่ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ และตั้งผู้ทำแผน และเอกสาร แสดงตน เช่น กรณีที่เจ้าหนี้ประสงค์ จะยื่นคำขอรับชำระหนี้ด้วยตนเอง ต้องเตรียมบัตรประชาชนไทย หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) หรือ เอกสารแสดงอำนาจของนิติบุคคล

ส่วนกรณีที่ยื่นคำขอรับชำระหนี้แทนผู้อื่น ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ

รวมทั้งต้องมีเอกสารหลักฐานแสดงความเป็นหนี้ เช่น กรณีหนี้ขอคืนค่าบัตรโดยสาร (Refund) ได้แก่ สำเนาบัตรโดยสาร สำเนาหลักฐานการจ่ายเงิน และสำเนาเอกสารยืนยันการขอรับเงินค่าบัตรโดยสารคืน (Refund)

ส่วนกรณีหนี้หุ้นกู้ ต้องมีสำเนาใบหุ้นกู้ หรือ ขอหนังสือรับรองจากนายทะเบียน ในกรณีที่ไม่สามารถหาใบหุ้นกู้ได้

กรณีหนี้การค้า ต้องมีสำเนาสัญญาหรือข้อตกลง สำเนาใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ,สำเนาเอกสารหลักฐานการส่งสินค้าหรือให้บริการตามสัญญา และสำเนาใบแจ้งหนี้ (Invoice)
กำลังโหลดความคิดเห็น...