xs
xsm
sm
md
lg

กฟผ.,สฟอ.ดันระบบจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ คุมมลพิษ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กฟผ. ร่วมมือพันธมิตร ผลักดันกระบวนการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในไทย ตอบโจทย์เศรษฐกิจหมุนเวียน นำร่อง จ.นนทบุรี และ บุรีรัมย์ เริ่มกันยายน 2563 ถึง พฤศจิกายน 2564

นาย ณรัฐ รุจิรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สฟอ. บอกว่า สฟอ. ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. และพันธมิตรทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา ทำโครงการ “ศึกษาวิจัยจำลองกระบวนการ จัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์” ผลักดันให้เกิดระบบจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เน้นให้เกิดการนำกลับมาใช้ใหม่อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามร่าง พ.ร.บ.ของกรมควบคุมมลพิษ

กำหนดประเภทของเครื่องใช้ไฟฟ้าไว้ 5 ประเภท คือ 1.คอมพิวเตอร์ ,2 เครื่องโทรศัพท์และโทรศัพท์ไร้สาย, 3.เครื่องปรับอากาศ ,4.เครื่องรับโทรทัศน์ และ 5.ตู้เย็น เพราะปัจจุบันการใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ มีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

จากข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ พบว่า ประเทศไทยเกิดซากผลิตภัณฑ์ฯ เป็นจำนวนมากกว่า 4 แสน ตันต่อปี ซากผลิตภัณฑ์ฯ เหล่านี้ มีส่วนประกอบทั้งส่วนที่มีมูลค่าและส่วนที่เป็นพิษต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ซึ่งปัจจุบัน ประเทศไทย ยังไม่มีระบบจัดการซากเหล่านี้ที่เหมาะสม ส่งผลให้เกิดการปนเปื้อนออกสู่สิ่งแวดล้อม จึงต้องศึกษาวิจัย ให้ชัดเจน

มีระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 เดือน ตั้งแต่เดือนกันยายน 2563 – พฤศจิกายน 2564 นำร่องในพื้นที่ตัวอย่าง 2 พื้นที่ คือ จ.นนทบุรี และ จ.บุรีรัมย์

นายยงยุทธ ศรีชัย ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพื่อสังคม กฟผ. บอกว่า โครงการนี้ สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals; SDGs) กระตุ้นให้ผู้ประกอบการ ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และลดการใช้สารอันตราย เพื่อส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความยั่งยืนด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานของประเทศ

รูปแบบดำเนินโครงการ จะเริ่มจากกิจกรรมรับคืนซาก จากนั้นดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ผ่านระบบฐานข้อมูล Digital Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Manifest ซึ่งเป็นระบบที่พัฒนาขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือติดตามซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง

ยงยุทธ ศรีชัย ผอ.ฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพื่อสังคม กฟผ.

ณรัฐ รุจิรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
กำลังโหลดความคิดเห็น...