xs
xsm
sm
md
lg

DITP คว้ารางวัลเลิศรัฐ ตอกย้ำความเป็นเลิศบริการด้านส่งออก

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ได้รับรางวัลเกียรติยศแห่งปี "รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563" สาขาการบริการภาครัฐ ประเภทการพัฒนาการบริการ ระดับดีเด่น จากโครงการสร้างแบรนด์ประเทศไทยผ่านสินค้าและบริการที่มีคุณภาพที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark (T- Mark)

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เปิดเผยถึงรางวัลเลิศรัฐที่ได้รับในปี 2563 ว่า สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ได้ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร และเปิดระบบราชการให้ภาคส่วนอื่นเข้ามามีส่วนร่วม โดยจัดให้มี “รางวัลเลิศรัฐ” รางวัลแห่งเกียรติยศที่มอบให้หน่วยงานที่ได้มุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความสำเร็จ

แบ่งเป็น 3 สาขา ได้แก่ 1) รางวัลบริการภาครัฐ 2) รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมและ 3) รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อเชิดชูเกียรติและขวัญกำลังใจแก่หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีผลการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการให้บริการประชาชนได้อย่างโดดเด่น

DITP เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันแก่ผู้ประกอบการไทย ด้วยการพัฒนาตราสัญลักษณ์ที่ช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของสินค้าและบริการไทย ผ่านโครงการสร้างแบรนด์ประเทศไทย ผ่านสินค้าและบริการที่มีคุณภาพที่ได้รับตราสัญลักษณ์Thailand Trust Mark หรือ T Mark ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาภาพลักษณ์ประเทศไทยให้เป็นแหล่งผลิตสินค้าที่มีแบรนด์ของตนเอง (Original brand manufacturer--OBM) และเป็นแหล่งกำเนิดสินค้าที่ดีมีคุณภาพ

ครอบคลุมประเด็นการค้าที่สำคัญ นอกจากด้านคุณภาพสินค้า ได้แก่ การใช้แรงงานอย่างเป็นธรรม การรักษาสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านตราสัญลักษณ์ Thailand trust mark เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือให้กับสินค้าและบริการไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ก่อให้เกิดมูลค่าการส่งออกที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนนำไปสู่การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมในภาพรวมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อประเทศ

นายสมเด็จ ย้ำว่า รางวัลที่ DITP ได้รับในครั้งนี้ จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศมุ่งมั่นพัฒนาการบริการประชาชน เพื่อผลักดัน และยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทยให้ก้าวไกลในตลาดโลกต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...