xs
xsm
sm
md
lg

คปภ.,ขบ.เชื่อมข้อมูลประกันภัย ,ต่อภาษีรถ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์คปภ.,กรมการขนส่งทางบก เชื่อมโยงข้อมูลตรวจสอบการจัดทำประกันภัยรถภาคบังคับ อำนวยความสะดวกประชาชน แก้ปัญหาความล่าช้าและไม่ถูกต้องในการชำระภาษีรถประจำปี


กรมการขนส่งทางบก กับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบเพื่อตรวจสอบการจัดทำประกันภัยรถภาคบังคับ เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการตรวจสอบการจัดทำประกันภัยรถภาคบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

กรมการขนส่งทางบก(ขบ.) นำโดย นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) นำโดย ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ เพื่อตรวจสอบการจัดทำประกันภัยรถภาคบังคับ โดยพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกัน เพื่อใช้ในการตรวจสอบการจัดทำประกันภัยรถ ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ให้มีความถูกต้องและคุ้มครองสิทธิให้แก่ประชาชน

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ความร่วมมือครั้งนี้ เพื่อคุ้มครองสิทธิและดูแลประชาชน เนื่องจากประกันภัยรถภาคบังคับ ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 นั้น รถทุกคันที่จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก ต้องทำและมีไว้ เพื่อเป็นหลักประกัน กรณีเกิดอุบัติเหตุหรือความเสียหายจากการใช้รถ เพื่อให้คนในรถทุกคัน ได้รับสิทธิดังกล่าว หรือผู้ที่ใช้รถใช้ถนน ให้ได้รับสิทธิความคุ้มครองจากอุบัติเหตุ หรือการประสบภัยจากรถในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างทันท่วงที

จากการที่ปัจจุบัน การรับชำระภาษีรถ ยังคงใช้หลักฐานการจัดทำประกันภัยรถ ที่ยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาความคุ้มครองเป็นเอกสารประกอบ ทำให้ความล่าช้าและไม่ถูกต้อง ในการรับชำระภาษีรถประจำปี เป็นภาระทั้งกับประชาชนผู้ใช้บริการ และหน่วยงานของรัฐในการจัดเก็บเอกสารหลักฐาน ดังนั้นความร่วมมือนี้ จะช่วยแก้ไขปัญหาและเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ให้กับประชาชนผู้ใช้บริการให้ได้รับประโยชน์สูงสุด

เลขาธิการ คปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายของทั้ง 2หน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้กฎหมาย ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล และปกป้องความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูล รวมถึงจะแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจระหว่าง 2หน่วยงาน โดยสำนักงาน คปภ. จะส่งเสริมการให้ความรู้ด้านประกันภัยแก่บุคลากรของกรมการขนส่งทางบกและประชาชนทั่วไป และประสานความร่วมมือในการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อเต่อยอดและพัฒนาความก้าวหน้าในการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย

ที่ผ่านมาสำนักงาน คปภ. ได้เชื่อมโยงข้อมูลการจัดทำประกันภัย พ.ร.บ. ผ่านระบบสินไหมอัตโนมัติ (E-Claim System) ซึ่งเป็นระบบจัดการค่าสินไหมทดแทนของการประกันภัย พ.ร.บ. ซึ่งโรงพยาบาลและ/หรือสถานพยาบาลส่วนใหญ่ ใช้อยู่ในปัจจุบัน

จากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น พบว่า กว่า 90% ของการจัดการค่าสินไหมฯ ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุจากรถ ดำเนินการที่โรงพยาบาลและ/หรือสถานพยาบาล จึงอยากประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมด้วยว่า ถ้าสถานพยาบาลทุกแห่งใช้ระบบ E-Claim อย่างครบถ้วน ผู้ประสบภัยจากรถ จะไม่ต้องสำรองจ่าย ทั้งค่าเสียหายเบื้องต้น และค่าสินไหมทดแทนส่วนเกินค่าเสียหายเบื้องต้น นอกจากจะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประสบภัยแล้ว จะเป็นผลให้ระดับของการรักษาอยู่ในขั้นที่เพียงพอ โดยไม่ต้องรอหาผู้ที่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่อผู้ประสบภัยให้เจอก่อน จึงจะทำการรักษาต่อไปได้


กำลังโหลดความคิดเห็น