xs
xsm
sm
md
lg

บัญชีกลาง เตรียมขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมบัญชีกลาง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลาง ได้ออกประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียน ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งกรมบัญชีกลา งได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอยื่นคำขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างแล้ว มีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการแล้ว ประกอบด้วย 

1. ผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะ 

2. ผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะและคุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ

แยกเป็น 8 สาขา ดังนี้ สาขางานก่อสร้างทาง, สาขางานก่อสร้างสะพาน ,สาขางานก่อสร้างทางและสะพานพิเศษ ,สาขางานก่อสร้างชลประทาน ,สาขางานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและชายฝั่ง, สาขางานก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างในทะเล ,สาขางานก่อสร้างขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเล และสาขางานก่อสร้างขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศ

อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 53 วรรคสาม ที่บัญญัติว่า คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ประกอบการที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียน การตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม หรือ การตรวจติดตาม การเพิกถอนรายชื่อออกจากทะเบียน และอัตราค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการอุทธรณ์ และการพิจารณาอุทธรณ์

ในกรณีที่กรมบัญชีกลาง ไม่ขึ้นทะเบียนให้ผู้ประกอบการให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ประกอบกับกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. 2560 ข้อ 5 กำหนดให้กรมบัญชีกลาง ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ประกอบการที่ได้ยื่นคำขอไว้กับกรมบัญชีกลาง เพื่อดำเนินการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการตามคำขอต่อไป ซึ่งจะทำให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ที่มีวงเงินงบประมาณจำนวนมาก เป็นไปอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ประหยัดงบประมาณและเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐและประเทศชาติ

ผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ กรมบัญชีกลาง จะประกาศรายชื่อเป็นผู้ขึ้นทะเบียนที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ตามมาตรา 53 วรรคหนึ่ง ต่อไป

ผู้ประกอบการงานก่อสร้างรายใด ที่ได้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนไว้แล้ว แต่ยังไม่ปรากฏรายชื่อตามบัญชีเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ขอให้ตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) หัวข้อ “ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ / ตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ”เพื่อตรวจสอบความถูกต้องหรือแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ประกาศในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง

หากพบว่าไม่ถูกต้อง สามารถติดต่อได้ที่กลุ่มงานทะเบียนและประเมินผลผู้ประกอบการ กองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง หมายเลขโทรศัพท์0-2127-7000 ต่อ 4752 6872 หรือ Call Center : 0-2270-6400 กด 3 หรือ e-mail : regiscgd@cgd.go.th 
กำลังโหลดความคิดเห็น...