xs
xsm
sm
md
lg

สมอ.ออกกฎให้สินค้าติดQR Code คู่เครื่องหมาย มอก.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สมอ. แจ้งผู้รับอนุญาตกว่า 10,000 ราย ให้ใช้ QR Code แสดงรายละเอียดข้อมูลสินค้า และข้อมูลในใบอนุญาต คู่กับเครื่องหมายมาตรฐานบนสินค้า เพื่อให้ประชาชน ตรวจสอบสินค้าผ่านมือถือ โดยจะมีผลบังคับใช้ 21 มกราคม 2564

นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กล่าวว่า สมอ. สนองนโยบายรัฐบาล ที่ให้หน่วยงานในสังกัด นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในกระบวนการทำงาน เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจให้ผู้ประกอบการ ตามนโยบาย Ease of Doing Business

ล่าสุด สมอ. ได้แจ้งผู้รับอนุญาตแสดง  QR Code  คู่กับเครื่องหมายมาตรฐาน ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และกฎกระทรวง ว่าด้วยการกำหนดลักษณะ การทำ วิธีแสดง และการใช้เครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2563 ที่กำหนดให้ผู้รับอนุญาตทุกราย ต้องแสดงรายละเอียดข้อมูลในใบอนุญาต และข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่ได้รับใบอนุญาตในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ คู่กับเครื่องหมายมาตรฐาน ที่สินค้า หรือ สิ่งบรรจุ หีบห่อ สิ่งหุ้มห่อด้วยก็ได้ โดยให้เห็นได้ง่ายและชัดเจน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2564 เป็นต้นไป เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ว่า สินค้าดี มีคุณภาพ และได้มาตรฐานหรือไม่

ปัจจุบันมี ผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตจาก สมอ. ทั้งที่เป็นผู้ทำในประเทศ และผู้นำเข้ากว่า 10,000 ราย จำนวนใบอนุญาตกว่า 80,000 ฉบับ ครอบคลุม 750 มาตรฐาน ซึ่งตาม พ.ร.บ.มาตรฐานฯ และกฎกระทรวงฉบับใหม่ กำหนดให้ผู้รับอนุญาตทุกราย ต้องแสดงรายละเอียดข้อมูลในใบอนุญาต และข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่ได้รับใบอนุญาตในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ คู่กับเครื่องหมายมาตรฐานที่สินค้าด้วย

สมอ. จึงจัดทำเป็น QR Code เพื่อให้ผู้รับอนุญาต นำไปแสดงบนสินค้าที่ได้รับใบอนุญาต ซึ่งจะทำให้ประชาชนสามารถตรวจสอบรายละเอียดของสินค้าได้ง่ายๆ เพียงสแกน QR Code ก่อนตัดสินใจซื้อ รวมทั้ง เป็นข้อมูลในการตรวจสอบหรือร้องเรียนในกรณีที่สินค้าไม่เป็นไปตามมาตรฐานตามที่ระบุไว้

เลขาธิการ สมอ. กล่าวว่า ได้เตรียมความพร้อมในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่าน ก่อนถึงวันที่กฎหมายมีผลบังคับใช้ โดยจัดให้มีการประชุมชี้แจงผู้รับอนุญาตตามกลุ่มสินค้าประเภทต่างๆ เช่น ผลิตภัณฑ์เหล็ก เครื่องใช้ไฟฟ้า ไฟฟ้าส่องสว่างและไฟฟ้ากำลัง คอนกรีต วัสดุก่อสร้าง เซรามิก ยานยนต์และโภคภัณฑ์ และของเล่น ตั้งแต่วันที่ 1 - 24 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม 200 อาคาร สมอ. รวมกว่า 30 รอบ

ผู้รับอนุญาตสามารถดูรายละเอียด และสมัครเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงได้ที่ กองควบคุมมาตรฐาน โทร. 0 2202 3386-7, 0 2202 3398 ในวันและเวลาราชการ และ สมอ. ยังได้บันทึกเทปการประชุมชี้แจงผู้รับอนุญาต และอัพโหลดขึ้นเว็บไซต์ สมอ. ที่ www.tisi.go.th และwww.facebook.com/tisiofficialด้วย


กำลังโหลดความคิดเห็น...