xs
xsm
sm
md
lg

ตลท.ปรับเกณฑ์ตาม Regulatory Reform เริ่ม 17 ส.ค. 63

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ต่อเนื่อง ตามแผนปฏิรูปกฎเกณฑ์ (Regulatory Reform) เพื่อเพิ่มคุณภาพ บจ. เพิ่มข้อมูลสำหรับผู้ลงทุน สนับสนุนการทำธุรกรรมของ บจ. รวมทั้งเพิ่มความชัดเจนและให้สอดคล้องกับ ก.ล.ต. เพื่อประโยชน์ต่อ บจ. และผู้ลงทุน

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดำเนินการตามแผนการปฏิรูปกฎเกณฑ์ (Regulatory Reform) อย่างต่อเนื่อง ตามที่ได้รับความเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้องในตลาดทุน ซึ่งจะช่วยในการพัฒนาตลาดทุนไทยให้ยั่งยืนและแข่งขันได้ในสากล ล่าสุดตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่จะเข้าจดทะเบียนและบริษัทจดทะเบียน โดยมุ่งเน้นใน 3 ด้าน ได้แก่

1. เพิ่มคุณภาพ บจ. โดยยกเลิกหลักเกณฑ์การรับหุ้นสามัญด้วยมูลค่าหุ้นสามัญตามราคาตลาด (Market Capitalization) ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และเพิ่มหลักเกณฑ์การรับหุ้นสามัญสำหรับบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจสาธารณูปโภคพื้นฐาน (Infrastructure Company) ที่จะเข้าจดทะเบียนใน mai เพื่อสนับสนุนโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานขนาดเล็กซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยที่มีมูลค่าโครงการรวมไม่น้อยกว่า 2,000 ล้านบาท ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การรับหุ้นสามัญด้วย Market Capitalization ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ยังคงเป็นไปตามเดิม โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาการปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวต่อไป

2.เพิ่มข้อมูลสำหรับผู้ลงทุน โดยบริษัทที่เข้าจดทะเบียนใหม่ต้องจัดประชุมเพื่อนำเสนอและชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและผลการดำเนินงาน แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Opportunity Day) อย่างน้อย 1 ครั้งภายในปีแรกที่เข้าจดทะเบียน เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลดังกล่าวสามารถเข้าถึงและได้รับข้อมูล ตลอดจนซักถามผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนเช่นเดียวกับนักวิเคราะห์ พร้อมทั้งปรับปรุงหลักเกณฑ์รับหลักทรัพย์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ยังกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องเปิดเผยข้อมูลทันทีเมื่อเปลี่ยนแปลง CEO หรือเปลี่ยนแปลงกรรมการเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด เนื่องจากเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับผู้ลงทุน

3.สนับสนุนการทำธุรกรรมของ บจ. เช่น ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) หลักเกณฑ์การเพิกถอนหุ้นโดยสมัครใจสำหรับบริษัทจดทะเบียนกรณีบริษัทจดทะเบียนมีการปรับโครงสร้างการถือหุ้น รวมทั้งได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์อื่นๆ เพื่อเพิ่มความชัดเจน และสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต.
กำลังโหลดความคิดเห็น...