xs
xsm
sm
md
lg

คมนาคม ใช้โดรนสำรวจเส้นทางเพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนช่วงหยุดยาว 4 – 7 ก.ค.63

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์คมนาคม ใช้โดรนสำรวจเส้นทางเพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนช่วงหยุดยาว
4 – 7 ก.ค.63


กระทรวงคมนาคมมอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) จัดทำแผนเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงวันหยุดราชการ (วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา) ระหว่างวันที่ 4 – 7 กรกฎาคม 2563 โดยใช้รูปแบบเดียวกันกับแผนเตรียมความพร้อมช่วงเทศกาลปีใหม่
และสงกรานต์ รวมถึงได้ปรับแผนดังกล่าวให้สอดคล้องกับมาตรการของกระทรวงสาธารณะสุข (สธ.) ในการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโควิด -19 อย่างเคร่งครัด ทั้งในรูปแบบการเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะ และการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้กำชับและเน้นย้ำให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทำงานแบบบูรณาการร่วมกันในการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทาง
ของประชาชน โดยมอบนโยบายที่สำคัญดังนี้

1) การบริการระบบขนส่งสาธารณะต้องเข้าถึงง่าย เพียงพอ ไม่ล่าช้า ไม่มีผู้โดยสารตกค้าง
ไม่โก่งราคา ไม่ทิ้งผู้โดยสาร

2) ให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพการให้บริการขนส่งสาธารณะ ด้วยการดูแล
ความปลอดภัยบริเวณสถานี ภายในรถโดยสารสาธารณะ รถไฟ เรือโดยสาร และเครื่องบิน

3) กำกับและควบคุมเพื่อป้องกันจำนวนการเกิดอุบัติเหตุ ลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

4) บริหารจัดการจราจรทางถนนช่วงวันหยุดยาว และอำนวยความสะดวกและปลอดภัย
ในระบบขนส่งสาธารณะรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19

5) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการร่วมกันในการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย
ในการเดินทาง
กรอบระยะเวลาดำเนินการของแผนเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของประชาชน แบ่งเป็น
3 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 ก่อนวันหยุดต่อเนื่อง ให้รณรงค์เรื่องความปลอดภัย ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสาร
เตรียมความพร้อมระบบขนส่งสาธารณะ

ช่วงที่ 2 ช่วงวันหยุด กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
เข้มข้นในเรื่องอำนวยความสะดวก และความปลอดภัย

และ ช่วงที่ 3 ช่วงหลังวันหยุด ให้มีการจัดทำสรุป
และประเมินผล โดยกำหนดให้หน่วยงานในสังกัด คค. รายงานผลดำเนินงานให้ สนข. เพื่อประมวลสรุปผล
การอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยจากการให้บริการขนส่งสาธารณะ รวมทั้งการรายงานอุบัติเหตุ
และนำมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้แผนการเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของประชาชน
เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ยังได้มีการเตรียมแผนรองรับการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล ประกอบด้วย
การอำนวยความสะดวกโครงข่ายการเดินทาง โดยการยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทางมอเตอร์เวย์ หมายเลข 7 (กรุงเทพฯ - ชลบุรี - พัทยา) และหมายเลข 9 (บางปะอิน - บางพลี) ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่
3 กรกฎาคม 2563 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 และยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษศรีรัช และทางพิเศษอุดรรัถยา (ทางด่วนสายบางปะอิน - ปากเกร็ด) ตลอดวันที่ 5 กรกฎาคม 2563
และวันที่ 6 กรกฎาคม 2563

รวมทั้ง การจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกทางถนน และบริการข้อมูลข่าวสาร
ลดความเสี่ยงด้านคน ลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม ลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ และด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ
สำหรับแนวทางดำเนินการใช้อากาศยานไร้คนขับสำรวจเส้นทางคมนาคมนั้น

กระทรวงคมนาคมและกองทัพอากาศ (ทอ.) ได้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนาประเทศ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา เพื่อทำการสำรวจเส้นทางคมนาคมในการอำนวยความสะดวก
และความปลอดภัยสำหรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาล โดยจะใช้อากาศยานไร้คนขับของกองทัพอากาศ และอากาศยานไร้คนขับของกรมทางหลวง และกล้อง CCTV ที่ติดตั้งตลอดแนวถนน เพื่อติดตามสภาพจราจรบนเส้นทางจราจรหลักที่เป็นปัจจุบัน (Real Time) และจะถูกเชื่อมต่อข้อมูลไปยังศูนย์ปฏิบัติการ
เพื่อการควบคุม สั่งการ สำหรับบริหารจัดการจราจรบนสายทางให้เกิดความคล่องตัวยิ่งขึ้น เช่น การเปิดช่องทางพิเศษ (Reversible Lane)

นอกจากนี้ สามารถใช้ประโยชน์ในการควบคุมและสั่งการเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินบนถนนให้ทันสถานการณ์ได้อีกด้วย

ทั้งนี้ ได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการการบินอากาศยานไร้คนขับสำรวจเส้นทางคมนาคม ซึ่งจะมีการใช้โดรนปฏิบัติการบินสำรวจหลายรูปแบบ เช่น Aerostar BP UAV ของ ทอ. จะใช้บินระยะทางไกลและสูง แต่หากเกิดฝนฟ้าคะนอง อาจจำเป็นต้องงดบิน โดยเปลี่ยนมาใช้ Mini UAV ซึ่งสามารถ
ใช้บินเฉพาะในพื้นที่เจาะจง รัศมีการบิน 3-5 กม. และโดรนของกรมทางหลวง (ทล.) โดยมีการจัดตั้ง War Room หรือศูนย์บริหารจัดการจราจรและอุบัติเหตุ ตั้งอยู่ที่กรมทางหลวง

ทั้งนี้ ทอ. ทล. และ สนข. ได้มีการประชุมหารือร่วมกันในการกำหนดแผนปฏิบัติการการบินอากาศยานไร้คนขับสำรวจเส้นทางคมนาคม ดังนี้

วันศุกร์ที่3 กรกฎาคม 2563 ช่วงเวลา 16.00 น.- 18. 00 น. จะใช้โดรนปฏิบัติการ
แบบ Mini UAV บินสำรวจบริเวณทางต่างระดับบางปะอิน และในช่วงเวลา 17.00 น. – 21.30 น. จะใช้โดรนปฏิบัติการแบบ Aerostar UAV บินสำรวจเส้นบนถนนสายเอเชีย และถนนมิตรภาพ

วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563 ช่วงเวลา 13.00 น. – 14.30 น. จะใช้โดรนปฏิบัติการแบบ Mini UAV บินสำรวจบริเวณทางต่างระดับสระบุรี และในช่วงเวลา 14.00 น. – 18.30 น. จะใช้โดรนปฏิบัติการแบบ Aerostar UAV บินสำรวจเส้นบนถนนสายเอเชีย และถนนมิตรภาพ


กำลังโหลดความคิดเห็น...