xs
xsm
sm
md
lg

กพท.กำหนดแนวปฏิบัติการให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศช่วงโควิด

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กพท.เตรียมพร้อมมาตรการควบคุมโรคกับผู้ประกอบการด้านการบิน ก่อนเปิดเที่ยวบินระหว่างประเทศ
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หรือ กพท.(CAAT) โดยนายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการ CAAT เชิญสายการบินสัญชาติไทยและผู้ดำเนินการสนามบิน ประชุมหารือทำความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อเตรียมความพร้อม หากจะกลับมาเริ่มเปิดให้บริการเที่ยวบินขนส่งผู้โดยสารระหว่างประเทศ

ผู้อำนวยการ CAAT กล่าวว่า ที่ผ่านมา CAAT ได้ประมวลแนวทางขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ที่เกี่ยวกับการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ใช้บังคับกับสนามบิน อากาศยานคนประจำอากาศยาน และได้จัดทำร่างประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติในการให้บริการผู้โดยสารสำหรับเส้นทางการบินระหว่างประเทศในระหว่างสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 จึงได้เรียนเชิญสายการบินและสนามบินมาเพื่อร่วมหารือและหาข้อสรุปร่วมกัน

ประเด็นที่หารือประกอบไปด้วย มาตรการตั้งแต่การคัดกรองโรคก่อนออกประเทศ ทั้งประเทศต้นทางอื่น ๆ และประเทศไทย / Check-in / Boarding / การปฏิบัติตัวทั้งของผู้โดยสารและลูกเรือบนเครื่องบิน / และมาตรการเมื่อถึงสนามบินปลายทางทั้งประเทศไทยและต่างประเทศ ซึ่งได้ข้อสรุปเบื้องต้น ดังนี้

• สายการบินจะสามารถจำหน่ายบัตรโดยสารได้เต็มตามจำนวนที่นั่งทั้งหมดได้ โดยไม่ต้องเว้นที่นั่งเนื่องจากระบบอากาศหมุนเวียนในเครื่องบินได้มีการรับรองแล้วว่ามีมาตรฐาน แต่ผู้โดยสารยังต้องรับผิดชอบสวมใส่หน้ากากปิดปากและจมูก (Face Covering) ส่วนลูกเรือจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา

• ด้านการให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม ระยะเวลาของเที่ยวบินต้องเกิน 2 ชั่วโมงจึงจะอนุญาตให้มีบริการอาหารและเครื่องดื่มได้ และต้องมีมาตรการลดการสัมผัสระหว่างลูกเรือกับผู้โดยสารมากที่สุด เช่น การบรรจุอาหารและเครื่องดื่มในภาชนะที่ปิดมิดชิด

• การจัดที่นั่งพิเศษ 3 แถวหลัง เพื่อแยกผู้โดยสารที่มีอาการน่าสงสัยระหว่างเที่ยวบิน จะมีการพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสมตามระดับความเสี่ยงของพื้นที่ที่จะให้บริการ และระยะเวลาในการบิน

CAAT จะนำข้อเสนอแนะจากการหารือที่ได้จากสายการบินและสนามบินในวันนี้ ไปพิจารณาปรับปรุงร่างประกาศ ฯ และนำไปหารือร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องในด้านอื่น ๆ เช่น กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการต่างประเทศ และศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) หรือ ศบค. ต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น...