xs
xsm
sm
md
lg

ครม.อนุมติขยายวงเงินกู้โครงการ“บ้านล้านหลัง”

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ครม.อนุมัติขยายวงเงินกู้และราคาซื้อขายโครงการ “บ้านล้านหลัง” จาก 1 ล้านบาท เป็นไม่เกิน 1.2 ล้านบาท
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้(16มิ.ย.) เห็นชอบปรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไข “โครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐ หรือ โครงการบ้านล้านหลัง สำหรับลูกค้ารายย่อย (Post Finance) ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) จากเดิมกำหนดราคาซื้อขายและวงเงินกู้สูงสุดต่อรายไม่เกิน 1 ล้านบาท ปรับเพิ่มราคาซื้อขายไม่เกิน 1.2 ล้านบาทต่อหน่วย และวงเงินกู้สูงสุดต่อรายต่อหลักประกันไม่เกิน 1.2 ล้านบาท เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อย มีที่อยู่อาศัยที่มีมาตรฐานเป็นของตนเอง

การปรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการบ้านล้านหลังครั้งนี้ ยังสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ ที่แก้ไขเพิ่มเติมบัญชีประเภทกิจการ ที่ให้การส่งเสริมการลงทุน โดยกำหนดให้กิจการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย ได้รับสิทธิประโยชน์เฉพาะการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยมีเงื่อนไขสำคัญ คือ กรณีที่อยู่อาศัยที่ขอรับการส่งเสริม ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร ต้องจำหน่ายราคาต่อหน่วยไม่เกิน 1.2 ล้านบาท (รวมค่าที่ดิน) และกรณีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดอื่น ต้องจำหน่ายราคาหน่วยละไม่เกิน 1 ล้านบาท โดยต้องจำหน่ายให้แก่บุคคลธรรมดาเท่านั้น และโครงการ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส.ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563
กำลังโหลดความคิดเห็น...