xs
xsm
sm
md
lg

สคร.พอใจผลเบิกจ่ายรสก.ได้ตามเป้าแม้เผชิญโควิด

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์รัฐวิสาหกิจสามารถเบิกจ่ายงบลงทุนได้ตามเป้าหมายแม้ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า สคร. ได้ติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนในปี 2563 ของรัฐวิสาหกิจ 45 แห่ง ที่ สคร. กำกับดูแลโดยตรง
อย่างใกล้ชิด แม้ว่าจะมีการแพร่ระบาดของโรค COVID - 19 แต่ในภาพรวมรัฐวิสาหกิจยังสามารถเบิกจ่าย
งบลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดย ณ สิ้นเดือนเมษายน 2563 มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมจำนวน 89,134 ล้านบาท หรือคิดเป็น 101% ของแผนการเบิกจ่ายสะสม ซึ่งรัฐวิสาหกิจสามารถเบิกจ่ายสะสมได้มากกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้วประมาณ 1,000 ล้านบาท

รัฐวิสาหกิจที่มีงบลงทุนขนาดใหญ่และสามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ได้แก่ การรถไฟแห่งประเทศไทย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) การประปาส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง

นางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา รองผู้อำนวยการ สคร. รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมของรัฐวิสาหกิจ 45 แห่ง

แบ่งเป็นการเบิกจ่าย
ของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ 34 แห่ง จำนวน 55,640 ล้านบาท หรือคิดเป็น98% ของแผนการเบิกจ่าย
งบลงทุนสะสม 7 เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – เมษายน 2563)

การเบิกจ่ายของรัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน 11 แห่ง จำนวน 33,494 ล้านบาท หรือคิดเป็น 108% ของแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม 4 เดือน (ตั้งแต่เดือนมกราคม – เมษายน 2563)

มีโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่สามารถเบิกจ่ายได้เกินกว่าเป้าหมาย เช่น โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม – มีนบุรี และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต ของ รฟม.
โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าภาคตะวันตกและภาคใต้เพื่อสร้างความมั่นคงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และแผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้า ฉบับที่ 12
ปี 2560 – 2564 ของการไฟฟ้านครหลวง

สำหรับโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่เบิกจ่ายได้ต่ำกว่าเป้าหมาย
เช่น โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554 – 2560) ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

และโครงการลงทุนโครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ตามแผนระบบรับส่งและโครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาติเพื่อความมั่นคง (ระยะที่ 1 และ 2) และแผนระยะยาวพัฒนาอสังหาริมทรัพย์/อื่นๆ
ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ผู้อำนวยการ สคร. สรุปว่า การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
ณ สิ้นเดือนเมษายน 2563 ในภาพรวม รัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่ยังคงสามารถเบิกจ่ายงบลงทุนได้ตามเป้าหมาย
ขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID - 19 ได้ส่งผลกระทบต่อโครงการลงทุน
บางโครงการที่ต้องใช้บุคลากรและการนำเข้าอุปกรณ์จากต่างประเทศ รวมทั้งผู้รับเหมาไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้ต้องปรับปรุงแผนการลงทุนให้สอดคล้องกับการดำเนินงานจริงด้วย

กระทรวงการคลังโดย สคร. จะยังคงติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจในปี 2563 อย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถลงทุนโครงการต่างๆ ได้ตามเป้าหมาย รวมถึงช่วยผลักดันเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง


กำลังโหลดความคิดเห็น...