xs
xsm
sm
md
lg

ปิดจังหวัดอุทัยฯตั้งจุดตรวจคุมเข้มไวรัสโควิค 19

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์Kick off มาตราการลดการแพร่เชื้อไวรัสโควิค 19 ตั้งด่าน - จุดตรวจอนามัย เข้มคัดกรองสุขอนามัย ก่อนเข้าสู่จังหวัดอุทัยธานี


นายอลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี บูรณาการหน่วยงานตั้งด่านและจุดตรวจอนามัยจังหวัดอุทัยธานี เพื่อตรวจคัดกรองสุขอนามัยตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ตลอดจนประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ให้กับประชาชน โดยมี พันเอกพรชัย นพรัตน์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุทัยธานี (ฝ่ายทหาร) สาธรณสุขจังหวัด ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี จิตอาสาพระราชทานเราทำดีเพื่อชาติ ศาตร์ กษัตริย์ ตำรวจ ทหาร และส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมบูรณาการสร้างการรับรู้แก่ผู้ที่สัญจรผ่านเส้นทางหลักของจังหวัดอุทัยธานี


ทั้งนี้เนื่องจาก กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ได้สั่งการให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี ดำเนินการตามมาตรการและแนวทางการป้องกันกรณีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมทั้งจัดทำแผนเผชิญเหตุกรณีการระบาด ประกอบกับกระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือสั่งการ เรื่องการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด บริหารจัดการโดยใช้กลไกคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ในการดำเนินการตามมาตรการคัดกรอง แยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกต ผู้ซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศไทยในพื้นที่ตามแนวทางที่คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติได้กำหนด


ดังนั้น จังหวัดอุทัยธานี จึงได้ดำเนินการบูรณาการหน่วยงานต่างๆ แจกหน้ากากอนามัย แจกเอกสารแนะนำ และสร้างความตระหนักด้วยการล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาด และการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แก่ผู้ขับขี่ยานยนต์สัญจร โดยตั้งด่านและจุดตรวจ จำนวน 3 จุด ในเส้นทางที่ประชาชนใช้สัญจรหนาแน่นซึ่งมีแนวเขตติดต่อกับจังหวัดข้างเคียง ได้แก่ จุดอำเภอเมืองอุทัยธานี (ศูนย์จราจรจังหวัดอุทัยธานี ถนนสายอุทัยธานี – นครสวรรค์) , จุดอำเภอบ้านไร่ (เส้นทางสุพรรณบุรี อำเภอด่านช้าง – อุทัยธานี) และจุดอำเภอสว่างอารมณ์ (เส้นทางจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอลาดยาว – อุทัยธานี) นอกจากนี้ยังได้ลงพื้นที่สร้างการรับรู้ และแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แก่สถานบันเทิงและสถานประกอบการ ในพื้นที่อำเภอเมืองอุทัยธานี พร้อมทั้งแจกหน้ากากอนามัยแก่พนักงาน ที่ให้บริการลูกค้า เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยแก่ประชาชน อีกด้วย


กำลังโหลดความคิดเห็น...