xs
xsm
sm
md
lg

สพฉ.ประชุมแผนแพทย์ฉุกเฉิน ป้องกัน จนท.ติด Covid-19

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ประชุมวางแผนป้องกันระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ห่วงเจ้าหน้าที่กู้ชีพเสี่ยงติดเชื้อ COVID-19 แนะนํา ป้องกันตัวเองทุกครั้งที่ออกปฏิบัติงาน

นายแพทย์สัญชัย ชาสมบัติ รองเลขาธิการ ในฐานะโฆษกสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) กล่าวว่า สพฉ. มีความห่วงใยถึงผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินทั่วประเทศ ซึ่งถือเป็นบุคลากรด่านหน้าที่มี โอกาสสัมผัสกับผู้ป่วยทุกประเภท โดย สพฉ. จะมีการประชุมหารือกับศูนย์ 1669 ทั่วประเทศผ่านระบบ ประชุมทางไกล เพื่อหาแนวทางการดําเนินงาน การประสานงาน และหาวิธีการสนับสนุนระบบการแพทย์ ฉุกเฉินแต่ละพื้นที่ เพื่อการรองรับหากประเทศไทยต้องเข้าสู่การระบาดระยะที่ 3 ในอนาคต โดยได้มีการ ออกคําแนะนําในการปฏิบัติงานของหน่วยกู้ชีพ ให้ใส่อุปกรณ์ป้องกันตนเองที่เหมาะสมทุกครั้งที่ออก ปฏิบัติงาน หากผู้ปฎิบัติการฉุกเฉินท่านใด บังเอิญไปสัมผัสกับผู้ป่วยต้องสงสัย COVID-19 โดยไม่มีการ ป้องกัน ขอให้แจ้งกับผู้บังคับบัญชาทราบ และปฎิบัติตัวตามคําแนะนําของกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด ทั้งหมดนี้เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจว่าแม้จะเป็นช่วงของการระบาด แต่ระบบการแพทย์ฉุกเฉินของ ประเทศจะสามารถดําเนินงานต่อไปไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ทาง สพฉ. ได้ดําเนินการแจกจ่ายน้ํายาฟอกขาวไฮเตอร์ จํานวน 12,240 ขวด ซึ่งได้รับ บริจาคมาจากบริษัทคาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จํากัด ให้กับหน่วยกู้ชีพในพื้นที่เฝ้าระวั งโรค COVID-19 โดยน้ํายาไฮเตอร์ซึ่งมีส่วนประกอบของโซเดียมไฮโปคอไรต์ มีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อโรค สามารถนําไปเจือจางเพื่อทําความสะอาดรถพยาบาลและพื้นผิวต่างๆ โดยวิธีการใช้ที่แนะนําคือน้ํายาไฮ เตอร์ 50 มิลลิลิตร ผสมกับน้ํา 1 ลิตร จะได้สารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต์ 0.1 % นํามาเช็คทําความ สะอาด ทิ้งไว้ 5-10 นาที แล้วเช็ดออกด้วยน้ําเปล่า
กำลังโหลดความคิดเห็น...