xs
xsm
sm
md
lg

ชงผู้ถือหน่วยผนึก WHAPF-WHART เป็นกองเดียวกัน เพิ่มมูลค่าทรัพย์สินเป็น “กองทรัสต์ที่มีขนาดทรัพย์สินใหญ่ที่สุดในประเทศไทย”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด (WHAREM) ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (WHART) เชื่อการแปลงสภาพกองทุน WHAPF มารวมกับกองทรัสต์ WHART จะเป็นผลดีต่อผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ถือหน่วยทรัสต์ จะส่งผลให้กองทรัสต์ WHART มีศักยภาพและมีความแข็งแกร่งในเรื่องของพื้นที่เช่าที่หลากหลาย และส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินเพิ่มขึ้น เป็นกองทรัสต์ที่มีขนาดทรัพย์สินใหญ่ที่สุดในประเทศไทย พร้อมระบุ เตรียมชงผู้ถือหน่วย หากทุกอย่างไฟเขียวเตรียมยื่นไฟลิ่ง ก.ล.ต.ทันที

นายปิยะพงศ์ พินธุประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ WHAREM ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (กองทรัสต์ WHART) เปิดเผยว่า คณะกรรมการของผู้จัดการกองทรัสต์ได้อนุมัติแผนการรองรับการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม แฟคทอรี่แอนด์แวร์เฮ้าส์ ฟันด์ (กองทุนรวม WHAPF) เข้ารวมกับ กองทรัสต์ WHART โดยในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ ประเมินว่า การรวมกันของกอง WHAPF และ WHART จะเป็นการเพิ่มศักยภาพความแข็งแกร่งและความมั่นคงให้ผู้ถือหน่วยลงทุนมากขึ้น เนื่องจากการรวมกองเข้าด้วยกันจะส่งผลให้กองทรัสต์ WHART ภายหลังการแปลงสภาพมีมูลค่าของทรัพย์สินเพิ่มขึ้น มีการกระจายความเสี่ยงที่ดีขึ้น และเป็นกองทรัสต์ที่มีขนาดทรัพย์สินใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยมีขนาดพื้นที่ให้เช่ารวมทั้งหมด 970,000 ตารางเมตร

ทั้งนี้ บริษัทฯ เตรียมจัดประชุมวิสามัญประจำปีครั้งที่ 1 ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เพื่อจะนำวาระดังกล่าวขอพิจารณาอนุมัติจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ WHART เพื่อพิจารณาแผนการรองรับการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF เข้ารวมกับกองทรัสต์ WHART และหากผู้ถือหน่วยทรัสต์อนุมัติวาระดังกล่าว ทางบริษัทฯ มีแผนที่จะยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ทันที

“ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์มองว่า อานิสงส์จากการรวมกองทุนรวม WHAPF เข้ากับ กองทรัสต์ WHART ในครั้งนี้ ถือว่าเป็นผลดีต่อทั้งผู้ถือหน่วยลงทุน WHAPF และผู้ถือหน่วยทรัสต์ WHART เพราะจะส่งผลให้ขนาดพื้นที่เช่าเพิ่มอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อรวมการเข้าทำรายการแปลงสภาพครั้งนี้กับการซื้อทรัพย์สินใหม่จากบริษัทในกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ภายใต้แผนการแปลงสภาพจะส่งผลให้ภายหลังการรวมกองทุนแล้วเสร็จ กองทรัสต์ WHART จะมีพื้นที่เช่าภายใต้การบริหารทั้งสิ้น 970,000 ตารางเมตร ซึ่งการที่พื้นที่เช่าภายใต้การบริหารเพิ่มขึ้นเป็นการกระจายความเสี่ยง ทั้งในรูปแบบของที่ตั้งคลังสินค้า กลุ่มลูกค้า และรูปแบบการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สิน” นายปิยะพงศ์กล่าว

ทั้งนี้ การเข้าทำรายการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF เข้ารวมกับกองทรัสต์ WHART จะทำให้กองทรัสต์สามารถกู้ยืมได้เพิ่มเติม เนื่องจากเดิมกองทุนรวม WHAPF มีข้อจำกัดในการกู้ยืมได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ในขณะที่กองทรัสต์ WHART สามารถกู้ได้ร้อยละ 35 ของมูลค่าสินทรัพย์รวม การดำเนินการตามแผนแปลงสภาพดังกล่าวทำให้กองทรัสต์ WHART สามารถบริหารจัดการลงทุนโดยใช้หนี้สินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

โดยตามกระบวนการแปลงสภาพ ผู้จัดการกองทรัสต์ WHART ได้ส่งหนังสือถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บริษัทจัดการ) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวม WHAPF เพื่อแสดงความประสงค์ที่จะให้กองทรัสต์ WHART ลงทุนในทรัพย์สินของกองทุนรวม WHAPF โดยจะรับโอนทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวม WHAPF และชำระค่าตอบแทนการรับโอนทรัพย์สินและภาระดังกล่าวเป็นหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART

ในการดำเนินการรับโอนทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวม WHAPF ดังกล่าว ผู้จัดการกองทรัสต์ขอให้กองทุนรวม WHAPF ใช้วิธีการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF เป็นกองทรัสต์ โดยมีกองทรัสต์ WHART เป็นกองทรัสต์ที่รองรับการแปลงสภาพดังกล่าว (“การแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF”) ตามหลักเกณฑ์ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง การแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ โดยมีอัตราการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับหน่วยทรัสต์ (Swap Ratio) ที่อัตรา 1 หน่วยลงทุนของกองทุนรวม WHAPF ต่อ 1.0562 หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART

ขณะเดียวกัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวม WHAPF แจ้งว่า บริษัทจัดการรับทราบการเผยแพร่ข่าวมติของคณะกรรมการผู้จัดการกองทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ดังกล่าว และมีความประสงค์จะให้กองทุนรวม WHAPF แปลงสภาพเข้าไปรวมกับกองทรัสต์ WHART ตามมติคณะกรรมการบริษัทจัดการเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 โดยบริษัทจัดการได้กำหนดวันประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุน WHAPF ดำเนินการพิจารณาอนุมัติการแปลงสภาพกองทุนรวม WHAPF ต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น