xs
xsm
sm
md
lg

โตโยต้า จับมือ ม.พระจอมเกล้า มุ่งพัฒนาบุคลากร แก้วิกฤติ CASE

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายมิจิโนบุ ซึงาตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุทัต บุญประมุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือในโครงการ “พัฒนาบุคลากรเชี่ยวชาญเทคโนโลยียานยนต์ Mobility Technologist
นายมิจิโนบุ ซึงาตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เปิดเผยว่า “ปัจจุบันเทคโนโลยียานยนต์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งโตโยต้าได้เร่งผลักดันตัวเองเพื่อสร้างยานยนต์ ควบคู่การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในปัจจุบันและอนาคตให้ดียิ่งขึ้น”ตลอดระยะเวลา 56 ปี ในไทย โตโยต้า ได้รับกรยอมรับในฐานะเป็นองค์กรต้นแบบด้านปรัชญาการบริหารจัดการ ด้วย “วิถีโตโยต้า” (Toyota Way)” และ “ระบบการผลิตแบบโตโยต้า (Toyota Production System)” ซึ่งองค์ความรู้นี้ ได้บรรจุในหลักสูตรสำหรับนักศึกษา ที่วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า เพื่อเพิ่มพูนขีดความสามารถและทักษะการบริหารจัดการ ให้สามารถทำงานด้านเทคโนโลยีและธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

ขณะเดียวกัน โตโยต้า กำลังเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ที่เรียกว่า “CASE” ซึ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบศตวรรษ โดยคำว่า “CASE” นั้น ย่อมาจาก Connected (การเชื่อมต่อ) , Autonomous (อิสระ), Sharing (การแบ่งปัน) และ Electrification (พลังงานไฟฟ้า) อันก่อให้เกิดการปฏิวัติธุรกิจยานยนต์ ควบคู่กับการที่ผู้แข่งขันรายใหม่ๆ จะมีความได้เปรียบจากบรรดาเทคโนโลยีเหล่านั้น ในการเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายนี้ โตโยต้า จึงพยายามที่จะพัฒนาตัวเองให้เป็นมากกว่าบริษัทผลิตรถยนต์ เพื่อมุ่งสู่การเป็นบริษัทแห่งการขับเคลื่อน

ด้วยเหตุนี้ อุตสาหกรรมยานยนต์ จึงจำเป็นต้องมีบุคลากรที่มีทักษะความชำนาญ เพื่อสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายเหล่านี้ได้ ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้นักศึกษาในสาขาด้านเทคโนโลยีสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีเพิ่มมากขึ้น เราจึงตระหนักถึงความจำเป็นในการสร้างโอกาสทางการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะการทำงานที่สูงยิ่งขึ้น

จากเหตุผลดังกล่าวจึงนำไปสู่ความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้าและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อพัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านเทคโนโลยียานยนต์ ภายใต้ชื่อโครงการ “พัฒนาบุคลากรเชี่ยวชาญเทคโนโลยียานยนต์ Mobility Technologist” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยียานยนต์ที่เพียบพร้อมไปด้วยความรู้ทางวิชาการ ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะทางเทคนิค ความสามารถในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนแนวคิดในการพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง เน้นการทำงานอย่างเป็นทีมเวิร์คและให้เกียรติเพื่อนร่วมงานทุกคน”

ความร่วมมือครั้งนี้ จะเป็นการร่วมกันพัฒนาและแลกเปลี่ยนข้อมูล การจัดทำภาควิชาในหลักสูตรเฉพาะทางเพื่อผลิตวิศวกรระดับปริญญาตรีที่มีความรู้ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านรถยนต์โตโยต้า โดยมีคุณลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์แบบ “All in one Engineer” อันได้แก่การเป็นวิศวกร ช่างเทคนิค ผู้เชี่ยวชาญ และเป็นผู้บริหารด้านเทคโนโลยียานยนต์

สำหรับโครงสร้างหลักสูตร ภายใต้โครงการ “พัฒนาบุคลากรเชี่ยวชาญเทคโนโลยียานยนต์ Mobility Technologist” จะมีระยะเวลา 4 ปี (รวมทั้งสิ้น 142 หน่วยกิต) โดยในช่วง 2 ปีแรก จะดำเนินการเรียนการสอน ที่วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า (จำนวน 56 หน่วยกิต) มีเนื้อหารายวิชาสอดคล้องตามมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา พร้อมเสริมด้วยวิชาความรู้ด้านระบบเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า

ส่วนช่วง 2 ปีหลัง จะดำเนินการเรียนการสอน ที่มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี (จำนวน 63 หน่วยกิต) มีเนื้อหารายวิชาสอดคล้องตามมาตรฐานหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รวมถึงรายวิชาด้านระบบไฟฟ้า ระบบ AI (Artificial Intelligence) และระบบ ICT (Information Connected Technology) ควบคู่ไปกับการดำเนินการเรียนการสอน ที่สถาบันเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า (จำนวน 23 หน่วยกิต) โดยมีเนื้อหารายวิชาด้านหลักการวิเคราะห์ปัญหาเทคนิค (Technical Problem Analysis) หลักการวิเคราะห์ปัญหาด้านเสียง การสั่นสะเทือน ความผิดปกติของรถยนต์ (Noise Vibration Harshness) เรียนรู้การทดสอบสมรรถนะของรถยนต์ (Vehicle Evaluation) หลักการบริหารจัดการแบบโตโยต้า (Toyota Way, Toyota Production System, Toyota Best Practice) ตลอดจนการฝึกปฏิบัติงานจริงในฝ่ายบริการด้านเทคนิค (Technical Service) ฝ่ายประกันคุณภาพ (Quality Control) และ ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) ของ โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย อีกด้วย

หลักสูตรภายใต้โครงการ “พัฒนาบุคลากรเชี่ยวชาญเทคโนโลยียานยนต์ Mobility Technologist” จะเริ่มดำเนินการเรียนการสอนในเดือนสิงหาคม 2562 เป็นต้นไปเรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับโอกาสสำคัญจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีผู้ซึ่งจะมีส่วนช่วยเราในการพัฒนาตนเองไปสู่การเป็นบริษัทแห่งการขับเคลื่อนทั้งนี้โตโยต้ามีความมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่สังคมไทยโดยการสร้างสรรค์ การขับเคลื่อนสำหรับทุกคน(MOBILITY FOR ALL)” เพื่อให้บรรลุถึงความมุ่งมั่นของเราเราเชื่อว่าผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรภายโครงการ “Mobility Technologist”ทุกคน จะมีบทบาทสำคัญในการช่วยผลักดันการพัฒนาของประเทศตลอดจนสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน” นายซึงาตะ กล่าวในที่สุด

กำลังโหลดความคิดเห็น...