xs
xsm
sm
md
lg

ตลท.สนับสนุนบจ.ไทยยกระดับความสามารถด้านนวัตกรรม นำเสนอแพลตฟอร์มใหม่

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


เกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และ ดร. พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรมให้แก่บริษัทจดทะเบียนไทย เพื่อส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการนวัตกรรมทั้งองค์กร ช่วยเพิ่มศักยภาพและยกระดับความสามารถด้านนวัตกรรม

ตลาดหลักทรัพย์ฯ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมลงนามความร่วมมือการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรมให้แก่ บจ. เพื่อให้ บจ. สามารถบริหารจัดการนวัตกรรมทั้งองค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมนำแพลตฟอร์ม Curriculum Excellence, Learning Innovation, Case-Based Sharing, Knowledge for Inspiration ช่วยยกระดับความสามารถทางนวัตกรรม

นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ปัจจุบันนวัตกรรมมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ ตั้งแต่การวางกลยุทธ์ การปรับปรุงแนวคิดและกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว และส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมภายในองค์กร และขยายไปยังภาคตลาดทุนและภาคธุรกิจ โดยเมื่อวันที่16 มี.ค. 2561 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) เพื่อส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการนวัตกรรมทั้งองค์กร เพื่อเพิ่มศักยภาพและยกระดับความสามารถด้านนวัตกรรม ตลอดจนส่งเสริมการจัดทำรายงานนวัตกรรม ทั้งนี้ การลงนามความร่วมมือระหว่างกันครั้งนี้มีระยะเวลา 5 ปี (2561-2566)

นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เปิดเผยว่า ท่ามกลางการแข่งขันในยุคดิจิตอล นวัตกรรมเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยพัฒนาและเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการ ทางสมาคมฯ มีความพร้อมในการประชาสัมพันธ์ รวมถึงการสนับสนุนส่งเสริมสมาชิกของสมาคมฯ ให้สามารถดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เปิดเผยว่า สถาบันวิทยาการนวัตกรรมมีการเปิดตัวสถาบันฯ ในวันที่ 16 มีนาคม 2561 โดยเป็นสถาบันเฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการนวัตกรรมเพื่อยกระดับความสามารถทางนวัตกรรมของประเทศให้ก้าวสู่ระดับสากล สำหรับแพลตฟอร์มที่จะช่วยยกระดับความสามารถทางนวัตกรรม ประกอบด้วย Curriculum Excellence, Learning Innovation, Case-Based Sharing, Knowledge for Inspiration ซึ่งการร่วมมือกับทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ในครั้งนี้มีแนวคิดที่จะพัฒนา บจ. เป็นองค์กรต้นแบบในการดำเนินธุรกิจด้วยนวัตกรรม เพราะ บจ. ล้วนเป็นบริษัทที่มีความพร้อมทั้งด้านการเงินทุนและโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจ จึงมีศักยภาพที่จะเติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน


กำลังโหลดความคิดเห็น...