xs
xsm
sm
md
lg

ผลวิจัย Eco – Village คว้ารางวัลระดับดี สาขาปรัชญา

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


โครงการวิจัยศึกษาแนวทางการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยของภาครัฐ โดยใช้เกณฑ์ Eco – Village ที่การเคหะแห่งชาติร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คว้ารางวัลระดับดี สาขาปรัชญา ในวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2560 จากสภาวิจัยแห่งชาติ

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ(กคช.) กล่าวว่า กคช.มีภารกิจหลักในการพัฒนา ที่อยู่อาศัยและการพัฒนาเมืองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างมั่นคงและยั่งยืน รวมทั้งยังได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยและเมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการเคหะแห่งชาติได้ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำการวิจัยศึกษาแนวทางการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยของภาครัฐโดยใช้เกณฑ์ Eco - Village ซึ่งการวิจัยดังกล่าวได้รับรางวัลระดับดี สาขาปรัชญา ในวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2560 จากสภาวิจัยแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา

สำหรับเกณฑ์ Eco - Village จะเป็นแนวทางการออกแบบและประเมินโครงการที่คำนึงถึงการออกแบบที่อยู่อาศัยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการใช้พลังงานและผลกระทบอันเกิดจากการพัฒนาโครงการ รวมถึงการบริหารจัดการโครงการ เพื่อสร้างชุมชนที่ผู้อยู่อาศัยสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว ซึ่งเกณฑ์ดังกล่าว แบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ Certify, Silver, Gold และ Platinum โดยพิจารณาจาก 4 หมวด ประกอบด้วย หมวดที่ 1 ผังโครงการและภูมิทัศน์ หมวดที่ 2 ออกแบบตัวอาคาร หมวดที่ 3 งานระบบ และหมวดที่ 4 การบริหารจัดการ ปัจจุบันกคช.ใช้เกณฑ์ดังกล่าวในการออกแบบทุกโครงการ

นอกจากนี้ กคช.ยังร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกันพัฒนาโครงการฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานสำหรับที่อยู่อาศัย (บ้านเบอร์ 5) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์การสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nation Environment Programme : UNEP) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ได้ร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาที่อยู่อาศัยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่สังคมและธรรมชาติ พร้อมสนับสนุนให้มีการเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงที่ช่วยลดการใช้พลังงาน รวมถึงยังได้กำหนดวิธีการตรวจประเมินที่อยู่อาศัย พร้อมทั้งให้การรับรองแบบก่อสร้างและติดฉลากรับรองระดับประสิทธิภาพพลังงานบ้านที่อยู่อาศัยเบอร์ 5 ซึ่งในปี 2561 กคช.ดำเนินโครงการนำร่อง 4 โครงการ ได้แก่ โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน จังหวัดปทุมธานี (รังสิตคลอง 10/3) โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน จังหวัดระยอง (ตะพง) ระยะที่ 2 โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน จังหวัดศรีสะเกษ ระยะที่ 3 และโครงการบ้านเอื้ออาทรชลบุรี (บ้านบึง 3)


กำลังโหลดความคิดเห็น...