xs
xsm
sm
md
lg

จุฬาฯ มอบรางวัลสุดยอดแบรนด์องค์กรไทย “Thailand’s Top Corporate Brand Values 2017” สร้างตระหนักคุณค่าแบรนด์องค์กรเพื่อความยั่งยืน

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


หลักสูตร M.S. in Marketing คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานประกาศผลงานวิจัยและมอบรางวัลสุดยอดแบรนด์องค์กรไทย “Thailand’s Top Corporate Brand Values 2017” ให้แก่องค์กรธุรกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด ใน 13 หมวดธุรกิจ พร้อมมอบรางวัลเกียรติยศ “Thailand’s Top Corporate Brand Values Hall of Fame 2017” ให้องค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดต่อเนื่องกัน 5 ปี จำนวน 5 องค์กร โดยมี ศ.ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จาก 13 หมวดธุรกิจใน 6 กลุ่มอุตสาหกรรม ผลปรากฏว่ารางวัล “Thailand’s Top Corporate Brand Values 2017” ในปีนี้มีองค์กรชั้นนำรายใหม่ๆ ขึ้นแท่นอันดับองค์กรธุรกิจที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดใน 4 หมวดธุรกิจ ได้แก่
•ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในหมวดธุรกิจธนาคาร
•บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ในหมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้าง
•บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) ในหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค
•บริษัท อินทัช โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ในหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นอกเหนือจากนั้นอีก 9 หมวดธุรกิจยังคงรักษาแชมป์ไว้ได้ ได้แก่
•บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในหมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
•บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในหมวดธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต
•บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ในหมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
•บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ในหมวดธุรกิจพาณิชย์
•บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ในหมวดธุรกิจการแพทย์
•บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ในหมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์
•บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) ในหมวดธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการ
•บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ในหมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์
•บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) ในหมวดธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

สำหรับรางวัลเกียรติยศ “Thailand’s Top Corporate Brand Values Hall of Fame 2017” ปีนี้จัดมอบเป็นปีแรก ให้แก่องค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดต่อเนื่อง 5 ปี ได้แก่
•บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) ในหมวดธุรกิจแฟชั่น
•ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในหมวดธุรกิจธนาคาร
•บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ในหมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
•บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ในหมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้าง
•บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ในหมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ศ. ดร. กุณฑลี รื่นรมย์ และ ดร. เอกก์ ภทรธนกุล อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะผู้สร้างเครื่องมือชี้วัดมูลค่าแบรนด์องค์กร CBS Valuation และผลักดันให้ภาคธุรกิจตื่นตัวต่อการสร้างคุณค่าแบรนด์องค์กร กล่าวว่า การประกาศผลการวิจัยและมอบรางวัล Thailand’s Top Corporate Brand Values 2017 ให้แก่สุดยอดแบรนด์องค์กรไทยในปีนี้ ได้มีการปรับเกณฑ์การตัดสิน เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทสังคมและเศรษฐกิจไทย โดยมีการเพิ่มน้ำหนักด้านความโปร่งใสขององค์กรมาใช้พิจารณา ประกอบกับมูลค่าแบรนด์องค์กรที่มีการปรับสูงขึ้น อีกทั้งองค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดติดต่อกันเป็นเวลา 5 ปี ขึ้นแท่น Hall of Fame ไม่ได้นำมาคำนวณชี้วัด จึงส่งผลต่อการประเมินค่าและจัดอันดับแบรนด์องค์กรในปีนี้

อาจารย์ผู้วิจัยทั้งสองกล่าวเสริมว่า CBS Valuation ช่วยให้ “คุณค่าแบรนด์องค์กร” ซึ่งเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ถูกถ่ายทอดออกมาเป็นตัวเลข ทำให้ง่ายต่อการสื่อสาร และนำไปใช้สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค ผู้ถือหุ้น คู่ค้า ขององค์กร หรือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรธุรกิจ ตลอด 6 ปีที่ผ่านมา CBS Valuation ได้รับการยอมรับจากองค์กรธุรกิจชั้นนำ จนกลายเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่จะสามารถช่วยกำหนดเป้าหมายการพัฒนาองค์กร ให้มีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนการมอบรางวัล Thailand’s Top Corporate Brand Values 2017 และ Thailand’s Top Corporate Brand Values Hall of Fame 2017 จะช่วยให้เกิดการสรรค์สร้างและพัฒนาแบรนด์องค์กรของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สังคมเกิดความเชื่อมั่นในองค์กรนั้นๆ ซึ่งจะทำให้บริษัทมีการเติบโตอย่างแข็งแรง อันจะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม

เครื่องมือวัดมูลค่าแบรนด์องค์กรที่เรียกว่า CBS Valuation (Corporate Brand Success Valuation) เป็นการนำตัวเลขจากงบการเงินในรายงานประจำปี ซึ่งเป็นข้อมูลที่บริษัทจดทะเบียนต้องเปิดเผยต่อสาธารณชนมาคำนวณ โดยสูตรการประเมินมูลค่าแบรนด์องค์กรเป็นสูตรคณิตศาสตร์ที่บูรณาการมาจากแนวคิดด้านการตลาด การเงิน และการบัญชี ทำให้สามารถวัดมูลค่าแบรนด์องค์กรออกมาเป็นตัวเลขทางการเงิน และช่วยขจัดปัญหาความลำเอียงในการประเมิน ซึ่งวิธีการประเมินดังกล่าวได้รับการยอมรับจากภาควิชาการ โดยงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการต่างประเทศ และได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น สาขาเศรษฐศาสตร์ จากคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ ในปี พ.ศ.2557

รางวัลสุดยอดแบรนด์องค์กรไทย “Thailand’s Top Corporate Brand Values 2017” องค์กรธุรกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด ใน 13 หมวดธุรกิจ

รางวัลเกียรติยศ “Thailand’s Top Corporate Brand Values Hall of Fame 2017” องค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดต่อเนื่อง 5 ปี จำนวน 5 องค์กร
กำลังโหลดความคิดเห็น...