xs
xsm
sm
md
lg

กสิกรไทยมุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปลูกฝังแนวคิดพนักงานพัฒนาอย่างยั่งยืน เดินหน้าโครงการ 5 หมื่นชม.ทำดี ทำได้

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


นายบัณฑูร ล่ำซำ (ที่ 4 จากขวา) ประธานกรรมการ นายปรีดี ดาวฉาย (ที่ 5 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ และดร.อดิศวร์ หลายชูไทย (ที่ 3 จากซ้าย) เลขานุการบริษัทและรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย ร่วมเปิดตัว โครงการ 50,000 ชั่วโมง ทำดี ทำได้ ณ ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆ นี้

ธนาคารกสิกรไทยตอกย้ำพลัง "กรีน ดีเอ็นเอ" ปลูกฝังวัฒนธรรมจิตอาสาในหมู่พนักงาน เดินหน้าโครงการ 50,000 ชั่วโมง ทำดี ทำได้ ต่อยอดโครงการสะสมความดีปีที่ 2 หนุนพนักงานทำกิจกรรมจิตอาสาในวันทำงานโดยไม่ถือเป็นวันลา จำนวน 1 วันต่อปี พร้อมสร้างความยั่งยืนทางภาคการเงิน ส่งเสริมกิจกรรมให้ความรู้ทางการเงินแก่เยาวชนและประชาชนทั่วประเทศ ในปีนี้เพิ่มเป้าหมายสะสมจาก 20,000 ชั่วโมง เป็น 50,000 ชั่วโมง และมุ่งสู่ 150,000 ชั่วโมง ภายในปี 2561

ดร.อดิศวร์ หลายชูไทย เลขานุการบริษัทและรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ธนาคารกสิกรไทยได้มุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยปลูกฝังแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้พนักงานของธนาคาร บริษัทของธนาคารกสิกรไทย กลุ่มบริษัทให้บริการสนับสนุนงานแก่ธนาคารกสิกรไทย กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป จำนวนกว่า 34,000 คน ให้มี กรีน ดีเอ็นเอ (Green DNA) เพื่อให้แนวคิดนี้ซึมซับอยู่ในทุกกระบวนการของธุรกิจและสร้างความยั่งยืนให้กับธนาคาร สังคม และประเทศในภาพรวม ซึ่งในปี 2559 ที่ผ่านมา ธนาคารกสิกรไทยเป็นสถาบันการเงินแห่งแรกที่ได้ริเริ่มโครงการให้พนักงานสะสมชั่วโมงความดี ด้วยการทำกิจกรรมจิตอาสาในวันทำงานโดยไม่ถือเป็นวันลา จำนวน 1 วันต่อปี โดยผลตอบรับสูงกว่าความคาดหมาย มีพนักงานร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาจำนวนกว่า 7,900 คน มีชั่วโมงจิตอาสาเกิดขึ้นกว่า 42,200 ชั่วโมง จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20,000 ชั่วโมง หรือสูงกว่า 2 เท่า นอกจากนั้นพนักงานได้ชวนบุคคลภายนอกเข้ามาร่วมทำจิตอาสาอีกกว่า 2,000 คน คิดเป็นจำนวนชั่วโมงกว่า 9,200 ชั่วมโมง
ในปี 2560 นี้ ธนาคารกสิกรไทยจึงเดินหน้าโครงการ 50,000 ชั่วโมง ทำดี ทำได้ ตั้งเป้าหมายที่เพิ่มจากปีที่แล้ว โดยยังคงสนับสนุนพนักงานจิตอาสาทำกิจกรรมเพื่อความยั่งยืน ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้จะสนับสนุนเงินทุนเบื้องต้นแก่โครงการจิตอาสาที่สร้างความยั่งยืนทางภาคการเงินของประเทศโครงการละ 5,000 บาท เช่น กิจกรรมให้ความรู้ทางการเงินแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป การปลูกฝังวินัยการออม การใช้จ่าย การหารายได้เสริม และวิธีการทำธุรกรรมให้ปลอดภัย เป็นต้น สะท้อนความมุ่งมั่นของธนาคารในการสนับสนุนให้เกิดความยั่งยืนทางการเงินในทุกภาคส่วนของสังคม อันจะนำไปสู่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน
ดร.อดิศวร์ กล่าวตอนท้ายว่า ธนาคารกสิกรไทยมีเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ เพื่อสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้มั่นคงและแข็งแกร่ง ด้านสังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่พนักงานและชุมชน และด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืนแก่คนรุ่นต่อไป ตัวอย่างโครงการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของธนาคารกสิกรไทยที่มีการดำเนินการต่อเนื่อง อาทิ โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โครงการ AFTERKLASS โครงการทุนการศึกษาปริญญาตรีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเยาวชนจังหวัดน่าน โครงการรักษ์ป่าน่าน โครงการคนกสิกรไทย ดูแลปอดคนกรุง และโครงการ 50,000 ชั่วโมง ทำดี ทำได้ ดังกล่าว ซึ่งธนาคารคาดว่าจะมีพนักงานจิตอาสาร่วมกิจกรรมตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ ธนาคารจะผลักดันโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรลุเป้าหมายยอดรวม 150,000 ชั่วโมง ภายในปี 2561
กำลังโหลดความคิดเห็น...