xs
xsm
sm
md
lg

ทส. มอบกรมทรัพยากรน้ำบาดาลประเมินผลการได้รับประโยชน์ของโครงการจากกลุ่มเกษตรกร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กาญจนบุรี - ทส. มอบกรมทรัพยากรน้ำบาดาลประเมินผลการได้รับประโยชน์ของโครงการจากกลุ่มเกษตรกร หรือประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
 
วันนี้ (10 ก.ค.) นายทนงศักดิ์ ล้อชูสกุล ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 (สุพรรณบุรี) กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายให้ความสำคัญเรื่องการบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการน้ำในแต่ละพื้นที่ให้ประชาชนได้เข้าถึงแหล่งน้ำบาดาล เพื่อการเกษตรได้อย่างทั่วถึง โดย พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลติดตามและประเมินผลการได้รับประโยชน์ของโครงการจากกลุ่มเกษตรกร หรือประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
 
เมื่อวันที่ 8 ก.ค. ผมได้มอบหมายให้ส่วนวิชาการลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) และแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 พร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำ เพื่อติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ รวมถึงรับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด การดำเนินงานโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในพื้นที่บ้านหนองมะสัง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
 
ซึ่งปัจจุบันโครงการดังกล่าวสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร และสร้างรายได้มากขึ้นให้แก่กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ จำนวน 8 ราย พื้นที่ได้รับประโยชน์ จำนวน 132 ไร่ แนวท่อกระจายน้ำรวมระยะทาง 1,600 เมตร โดยปลูกมันสำปะหลังและอ้อยเป็นหลัก
 
 ผลการลงพื้นที่ติดตามและสอบถามผู้ได้รับประโยชน์พบว่า มีความพึงพอใจต่อโครงการเป็นอย่างมาก โดยภายหลังการก่อสร้างระบบกระจายน้ำได้มอบการบริหารจัดการโครงการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำขึ้นมาบริหารจัดการในการซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบในอนาคตต่อไป” นายทนงศักดิ์ ล้อชูสกุล กล่าว
กำลังโหลดความคิดเห็น