xs
xsm
sm
md
lg

เปิด 39 รายชื่อ ส.ว.ระดับจังหวัดเข้าป้ายชิง ส.ว.ระดับประเทศ 26 มิ.ย.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์
กาญจนบุรี
- กกต.กาญจนบุรี เปิด 39 รายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็น ส.ว.ระดับจังหวัด มุ่งหน้าสู่สนามแข่งขันระดับประเทศ 26 มิ.ย.


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2567 โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561 ประกอบข้อ 41 และข้อ 48 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2567 ซึ่งจังหวัดกาญจนบุรีมีผู้สมัครเลือก ส.ว.ทั้งจังหวัด จำนวน 259 คน โดยวันที่ 9 มิ.ย.2567 เป็นวันเลือกสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ระดับอำเภอพร้อมกันทั่วประเทศ ซึ่งจังหวัดกาญจนบุรี มีผู้สมัครผ่านเข้าไปเลือกระดับจังหวัดในวันที่ 16 มิ.ย.2567 จำนวน 192 ราย เป็นชาย 131 ราย และหญิง 61 ราย
 
ล่าสุด กกต.กาญจนบุรี ได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกระดับจังหวัดเข้าไปสู่ระดับประเทศแล้ว จำนวน 39 ราย จาก 20 กลุ่ม ดังนี้

(กลุ่มที่ 1) กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง ร.ต.วิเชียร ผาคำ และนายเขมชาติ ใคร่ครวญ (กลุ่มที่ 2) กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม นายสุกวี แสงเป่า และนายธรณินทร์ มีเชื้อ (กลุ่มที่ 3) กลุ่มการศึกษา นายณรินทร์ ชำนาญดู และนายไกรพจน์ บุญประเสริฐ (กลุ่มที่ 4) กลุ่มการสาธารณสุข นายจักรพงศ์ ตันติวงศ์โกวิท และนายพงษ์ศักดิ์ บุญไมตรีสังพันธ์ (กลุ่มที่ 5) กลุ่มอาชีพทำนา ปลูกพืชล้มลุก นางน้ำวน ศรีทับทิม และนายสุรเชษฐ์ ยุทธสุทร
 
(กลุ่มที่ 6) กลุ่มอาชีพทำสวน ป่าไม้ ปศุสัตว์ ประมง นายโอภาส เกษตรสวนเพชร และนางสุนันทา ประศาสน์ธรรม (กลุ่มที่ 7) กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้าง ที่ไม่ใช่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ผู้ใช้แรงงาน หรืออื่นๆ นางเดือน เชื่อมแช่ม และ น.ส.สถาพร อริยพงศ์ภักดี (กลุ่มที่ 8) กลุ่มอาชีพด้านสิ่งแวดล้อม ผังเมือง อสังหาริมทรัพย์และสาธารณูปโภค ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน นายนภดล อินนา และนายธีรศิลป์ ใจซื่อกุล (กลุ่มที่ 9) กลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม นายธนกร ทองใบ และ น.ส.นพวรรณ เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ (กลุ่มที่ 10) กลุ่มผู้ประกอบกิจการอื่นนอกจากตามข้อ 9 นายสหพันธ์ รุ่งโรจนพณิชย์ (กลุ่มนี้มีคนเดียว)
 
(กลุ่มที่ 11) กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพด้านการท่องเที่ยว นายวิชัย ล้อศิริ และนายสาธิต ยอดดำเนิน (กลุ่มที่ 12) กลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรม นายชัชชัย ชินธรรมมิตร และนายวิเชียร เจนตระกูลโรจน์ (กลุ่มที่ 13) กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร การพัฒนานวัตกรรม นายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ และนายชัยอนันต์ อรุณฤกษ์ดีกุล (กลุ่มที่ 14) กลุ่มสตรี นางยลพรรษย์ ศิริรัตน์ และ น.ส.ณัฐจิมนต์ ตันตระสุขถาวร (กลุ่มที่ 15) กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มอัตลักษณ์อื่น นายสะอาด ทั่นเส้ง และนายบุญส่ง ล้อประกานสิทธิ์
 
(กลุ่มที่ 16) กลุ่มศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี การแสดงและบันเทิง นักกีฬา นายตรีศิลป์ สุภาพ และ ร.ต.ทักษิณ ศรีสวัสดิ์ (กลุ่มที่ 17) กลุ่มประชาสังคม องค์กรสาธารณประโยชน์ นางกาญจนา จานทอง และนายอเนก ชีชนะ (กลุ่มที่ 18) กลุ่มสื่อสารมวลชน ผู้สร้างสรรค์วรรณกรรม นายชิบ จิตนิยม และนายภโวทัย โลภปัญญา (กลุ่มที่ 19) กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ น.ส.พจมาลย์ สงวนศักดิ์ และนายธีรพงศ์ พวงลำเจียก (กลุ่มที่ 20) กลุ่มอื่นๆ นายสุชพงษ์ บุญเสริม และนายสราวุธ พูลพิพัฒน์


กำลังโหลดความคิดเห็น