xs
xsm
sm
md
lg

ศาลเยาวชนฯ กาญจน์ จับมือ 7 องค์กรลงนาม MOU ขับเคลื่อนนโยบายสร้างความร่วมมือด้านการยุติธรรม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กาญจนบุรี - ศาลเยาวชนฯ กาญจน์ จับมือ 7 องค์กรลงนาม MOU ขับเคลื่อนนโยบายสร้างความร่วมมือด้านการยุติธรรมแก่เด็ก เยาวชนและครอบครัว ตามคำแนะนำของประธานศาลฎีกา

วันนี้ (10 มิ.ย.) ที่ห้องประชุมอาเซียน 2 โรงแรมพีลูส อ.เมือง จ.กาญจนบุรี นางกนกพร ศิลาภากุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี พล.ต.ต.นครินทร์ สุคนธวิท ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี นางจันทร์จิรา พัฒนศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี นายไพชยา พิมพ์สารี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี นายประยุทธ นิลวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี นายธิติพนธ์ ระลอกแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดกาญจนบุรี นางตะติมา นุ้ยฉิม ยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี และนายสุนทร เสาร์ทอง ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างเครือข่ายในกระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว

จากนั้นนางกนกพร ศิลาภากุล กล่าวว่า พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างเครือข่ายในกระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว เพื่ออำนวยความยุติธรรม และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชนและครอบครัวในกระบวนการยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมทั้งเป็นการพัฒนาเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งในกระบวนการดูแล แก้ไข บำบัด ฟื้นฟูผู้กระทำความผิด รวมไปถึงผู้เสียหาย ผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรง หรือแม้กระทั่งครอบครัวที่เกี่ยวข้อง สอดรับกับนโยบายประธานศาลฎีกาในการจัดตั้งศูนย์สร้างเสริมคุณภาพครอบครัวและศูนย์ติดตามด้วยความห่วงใยใส่ใจเด็กและเยาวชนประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี

หลังจากลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) แล้วเสร็จ นางกนกพร ศิลาภากุล ได้เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรีขึ้นอย่างเป็นทางการ และร่วมบรรยายให้ความรู้กฎหมาย เรื่อง ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องและออนไลน์ และศูนย์สร้างเสริมคุณภาพครอบครัว โดยมีนางกัลยกร จงสกุล ผู้พิพากษาสมทบและผู้ประนีประนอมประจำศาล นางจีรภัทร์ ทองสวัสดิ์ นิติกรชำนาญการพิเศษ และ น ส.สิธยา อนุสนธิ์ นักจิตวิทยาชำนาญการพิเศษร่วมบรรยายด้วย

จากนั้นได้ดำเนินการเปิดเวทีสานเสวนา ในหัวข้อเรื่อง “ข้อขัดข้องในการประสานงานของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม และแนวทางการแก้ไขเพื่ออำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน” ซึ่งการดำเนินงานโครงการนี้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม พ.ศ.2565-2568 ยุทธศาสตร์ S พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainability) ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานโดยให้มีการร่วมมือกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมหรือหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน ภายในและภายนอกประเทศ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและสร้างความร่วมมือด้านการยุติธรรม

ด้านนางกนกพร ศิลาภากุล กล่าวเสริมว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดี ควรส่งเสริมเป็นอย่างยิ่ง ประโยชน์ที่ได้นอกจากบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมจะได้รับความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องแล้ว ยังสามารถดำเนินงานได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งยังเป็นการร่วมกันพิจารณา หารือ เพื่อแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม จนอาจขยายผลไปสู่การจัดทำข้อกำหนดหรือบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงาน เป็นการสร้างความสมานฉันท์ระหว่างบุคลากรในหน่วยงานอีกทางหนึ่งด้วย
กำลังโหลดความคิดเห็น