xs
xsm
sm
md
lg

กกต.เชียงใหม่เปิดเวทีเผยแพร่ความรู้เลือกตั้ง ส.ว. ติวเข้มให้การเปิดรับสมัครเรียบร้อย-เข้าใจถูกต้อง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เชียงใหม่ - กกต.เชียงใหม่จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้การดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา เพื่อให้การเปิดรับสมัครเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสร้างการรับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง


วันนี้ (13 พ.ค. 67) ที่โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้การดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ตามโครงการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ (กกต.เชียงใหม่) จัดขึ้นเพื่อให้การสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้เข้าร่วมงานในเรื่องเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา ขั้นตอนการรับสมัคร คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ข้อห้ามความผิด รวมทั้งวิธีการแนะนำตัวของผู้สมัคร เพื่อเป็นการป้องปรามการกระทำการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมี นายนพดล สุยะ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน

สำหรับกิจกรรมเผยแพร่ความรู้การดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาในวันนี้ ประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ บทบาทหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา, ผู้สมัคร การสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภา คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภา, วิธีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา และข้อห้ามความผิดในการเลือก และวิธีการแนะนำตัวของ ผู้สมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภา ตลอดจนให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ซักถามข้อสงสัย เพื่อให้การเลือกสมาชิกวุฒิสภาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป

โอกาสนี้ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาในวันนี้ ถือเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีความสนใจในการมีส่วนร่วมทางการเมือง เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การเตรียมเอกสารการสมัครเพื่อลดข้อผิดพลาด หรือลดการกระทำผ่าฝืนกฎหมาย ในขณะเดียวกัน ผู้ที่มีความสนใจจะได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาเพื่อที่จะสามารถติดตาม ตรวจสอบ และสังเกตการณ์การเลือกสมาชิกวุฒิสภา เพื่อให้การเลือกสมาชิกวุฒิสภาของจังหวัดเชียงใหม่เป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรมและชอบด้วยกฎหมายอีกด้วย


กำลังโหลดความคิดเห็น