xs
xsm
sm
md
lg

อธิบดีกรมโยธาฯ แจง โครงการจัดรูปที่ดินฯ จ.พิษณุโลก แก้ความเดือดร้อนประชาชนได้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์อธิบดีกรมโยธาฯ แจง โครงการจัดรูปที่ดินฯ จังหวัดพิษณุโลกสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และเพิ่มพื้นที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ มากขึ้น

ตามที่ปรากฏข่าวว่าการดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกบริเวณหนองตาเหี่ยม ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ว่าเป็นโครงการที่ฮุบที่ดินสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ และยึดการบริหารจัดการให้เป็นของคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ทำให้ท้องถิ่นไม่สามารถจัดการให้ประชาชนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้นั้น

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ให้ข้อเท็จจริงว่า โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการตามกฎหมายถูกต้องครบถ้วน ตามลำดับ ดังนี้

โครงการนี้ เริ่มต้นจากการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองพิษณุโลก ซึ่งได้มีการจัดทำผังเมืองโดยกำหนดให้มีถนนสายต่างๆ ในโครงการไว้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 ซึ่งมีถนนสาย ฉ ที่ผ่านที่สาธารณะและที่ราชพัสดุรวมอยู่ด้วย (ในขณะนั้นใช้เป็นทัณฑสถานเปิดอรัญญิก และได้ยุบเลิกไปในปี พ.ศ. 2548)


หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2549 จังหวัดพิษณุโลกได้มีการจัดสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ บนที่ดินสาธารณะและที่ราชพัสดุดังกล่าว และเปิดสวนเป็นทางการเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556

ต่อมาในปี พ.ศ. 2558 ได้มีการจัดทำโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวและพื้นที่โดยรอบ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินตาบอดให้ประชาชนและพัฒนาระบบโครงข่ายถนนตามผังเมืองสาย ฉ และถนนสายรองต่าง ๆ โดยคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกได้เห็นชอบโครงการเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 และมีมติเห็นชอบการขยายเขตดำเนินโครงการเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 มีจำนวนแปลงที่ดินที่เข้าร่วม 589 แปลง รวมพื้นที่ 1,451 ไร่เศษ

มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นตามระเบียบสำนักนายกฯ พ.ศ. 2548 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งผลสรุปจากแบบสอบถามประชาชนจำนวน 1,364 ชุด เห็นด้วยกับโครงการ 88.30%

กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ดำเนินการตาม ม.55 แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547 เนื่องจากในโครงการมีแปลงที่ดินเป็นของรัฐอยู่ในพื้นที่โครงการด้วย ซึ่งในการจัดรูปแปลงที่ดินของรัฐนั้นได้มีการจัดรูปแปลงใหม่ให้ใช้ประโยชน์ได้ดีขึ้น และเพิ่มพื้นที่ที่เป็นสวนสาธารณะฯ ให้มากขึ้นจากเดิม 150 ไร่ เป็น 155-2-36 ไร่ และได้นำเสนอคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ (ส่วนกลาง) พิจารณา


คณะกรรมการจัดรูปที่ดินฯ ได้เห็นชอบเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 และประกาศเรื่องที่ดินสาธารณประโยชน์ในโครงการฯ ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 และเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ในสมัยรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวต่อไปว่า โครงการนี้ไม่ได้ฮุบที่สาธารณะแต่อย่างใด แต่เป็นการจัดรูปแปลงใหม่ให้กับแปลงที่ดินที่เข้าร่วมโครงการ ทำให้สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ มีพื้นที่เพิ่มมากขึ้น และ ทำให้ประชาชนสามารถเข้าใช้ประโยชน์ในสวนสาธารณะได้ดีขึ้น อีกทั้งยัง สามารถแก้ไขปัญหาที่ดินตาบอดและที่ดินรูปแปลงที่ไม่เหมาะสมอีกจำนวน 589 แปลง

ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ ยังคงเป็นที่ราชพัสดุและที่สาธารณะที่มีเทศบาลนครพิษณุโลกเป็นผู้ดูแลบริหารจัดการ ให้ประชาชนได้มาพักผ่อน ออกกำลังกายได้เป็นปกติเหมือนเดิมทุกประการ มิได้มีการยึดการบริหารจัดการเป็นของคณะกรรมการจัดรูปที่ดินฯ แต่อย่างใด

กรมฯ ได้มีการขับเคลื่อนโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ทั่วประเทศ โดยดำเนินการเสร็จแล้วจำนวน 17 โครงการ ใน 16 จังหวัด และอยู่ระหว่างดำเนินการอีก 51 โครงการ ใน 43 จังหวัด ส่งผลให้ที่ดินได้รับการพัฒนารวม 18,427 ไร่ คิดเป็นมูลค่าที่ดินเพิ่มขึ้นกว่า 49,000 ล้านบาท และมีถนนสาธารณะโดยที่ภาครัฐไม่ต้องเวนคืนกว่า 2,100 ไร่ หรือความยาวประมาณ 207 กิโลเมตร ประหยัดงบประมาณภาครัฐในการเวนคืนที่ดินมาก่อสร้างถนนได้ราว 2,700 ล้านบาท ส่งผลให้โครงสร้างพื้นฐานของเมืองได้รับการพัฒนาโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน


กำลังโหลดความคิดเห็น