xs
xsm
sm
md
lg

ชื่นชมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติเมืองน้ำดำ ดูแลประชาชนสุขภาพดีถ้วนหน้า

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กาฬสินธุ์ - ศาสตราจารย์กิตติคุณ แพทย์หญิง คุณหญิงกอบจิตต์ ลิมปพยอม พร้อมคณะตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ต.โพนงาม อ.กมลาไสย พร้อมชื่นชมทุกภาคส่วนที่ช่วยกันยกระดับ และพัฒนาสถานบริการด้านสาธารณสุขที่มีศักยภาพ ดูแลคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนอย่างมีคุณภาพอย่างครอบคลุม ทั่วถึง และสุขภาพดีถ้วนหน้า


วันนี้ (13 ก.พ.) ที่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ต.โพนงาม อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ศาสตราจารย์กิตติคุณ แพทย์หญิงคุณหญิงกอบจิตต์ ลิมปพยอม ประธานคณะตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา โดยมีนายรุจติศักดิ์ รังษี รองผวจ.กาฬสินธุ์ นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายก อบจ.กาฬสินธุ์ พ.จ.ต.สำเนียง หวังเจริญ ท้องถิ่น จ.กาฬสินธุ์ นายพุทธภูมิ นาชัยเริ่ม นายอำเภอกมลาไสย นพ.ถนอมศิลป์ ก้านมะลิ รอง ผอ.รพ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยส่วนราชการ บุคลากรทางแพทย์ พยาบาล ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. ประชาชนให้การต้อนรับ

นายรุจติศักดิ์ รังษี รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า สถานีอนามัยแห่งนี้เดิมเป็นสำนักงานผดุงครรภ์ ก่อสร้างเมื่อปี 2501 และในปี 2535 กระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นปีทศวรรษแห่งการพัฒนาสถานีอนามัย และเนื่องในโอกาสมหามงคลสมัยที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา จ.กาฬสินธุ์ ได้คัดเลือกสถานีอนามัยแห่งนี้ซึ่งอยู่ในที่ห่างไกล ทุรกันดารเข้าร่วมโครงการเพื่อเทิดพระเกียรติ และถวายความจงรักภักดีแด่พระองค์ท่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้มีความเป็นเลิศ ทั้งด้านบริหาร บริการ และวิชาการ

โดยดำเนินการพัฒนาทั้ง 3 ด้าน คือพัฒนาให้เป็นหน่วยบริการปฐมภูมิต้นแบบ ด้านบริหาร บริการ วิชาการ บุคลากรในองค์กรมีคุณธรรมและจริยธรรม และพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมให้สง่างามสมพระเกียรติ


ด้านนางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายก อบจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า สำหรับสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้ รับผิดชอบ 13 หมู่บ้าน 1,807 หลังคาเรือน ประชากร 6,868 คน อยู่ในสังกัด อบจ.กาฬสินธุ์ การดำเนินงานที่ผ่านมา ได้ให้บริการแก่ประชาชนครอบคลุมทั้งด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค และการฟื้นฟูสมรรถภาพ ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างครอบคลุม และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีผู้รับบริการด้านการรักษาพยาบาลเฉลี่ย 24 คนต่อวัน รวมทุกด้านเฉลี่ย 76 คน ต่อวัน


นางเฉลิมขวัญ กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ภายหลังการถ่ายโอนภารกิจมาสังกัด อบจ.กาฬสินธุ์ ได้สืบสานภารกิจตามแนวทางของมูลนิธิสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ และยังเป็นพื้นที่นำร่องในการดำเนินงานตามโครงการ “โฮมสุข โฮมใจ เพื่อไทกาฬสินธุ์” ซึ่งมีการดำเนินงานการจัดตั้งศูนย์สาธิต และยืมวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ในงานฟื้นฟูสมรรถภาพ และการพัฒนาศักยภาพ อสม. สู่การเป็น “หมอโฮมสุข” เพื่อปฏิบัติงานดูสุขภาพประชาชนในพื้นที่ตามแนวคิดม“เปิดรับการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อปิดช่องว่างในการเข้าถึงการดูแล” ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณจาก อบจ.กาฬสินธุ์ด้วย


ขณะที่ศาสตราจารย์กิตติคุณ แพทย์หญิงคุณหญิงกอบจิตต์ ลิมปพยอม ประธานคณะตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา กล่าวว่า ภารกิจของสถานีอนามัยแห่งนี้มีความเจริญก้าวหน้า และประสบผลสำเร็จต่อเนื่องมาเป็นลำดับ ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้วยดีตลอดมา ขอชื่นชมทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วม ทำให้มีการพัฒนาต่อเนื่อง ที่สำคัญเป็นสถานบริการด้านสาธารณสุขที่มีศักยภาพ และดูแลคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนอย่างมีคุณภาพอย่างครอบคลุม ทั่วถึงและมีสุขภาพดีถ้วนหน้าอีกด้วย


กำลังโหลดความคิดเห็น