xs
xsm
sm
md
lg

กรมโยธาธิการและผังเมืองจันทบุรี จัดประชุมรับฟังความเห็นจัดทำร่างผังเมืองรวม “เมืองท่าใหม่”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์จันทบุรี - กรมโยธาธิการและผังเมืองจันทบุรี จัดประชุมรับฟังความเห็นประชาชนก่อนจัดทำร่างผังเมืองรวมเมืองท่าใหม่ เพื่อให้สอดรับกับการขยายตัวทั้งภาคเกษตรและการท่องเที่ยว หลังเมืองเติบโตต่อเนื่อง

วันนี้ (24 ต.ค.) นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนก่อนจัดทำร่างผังเมืองรวม ครั้งที่ 1 ผังเมืองรวมเมืองท่าใหม่ จ.จันทบุรี (ปรับปรุงครั้งที่ 2) ซึ่งจัดขึ้นที่หอประชุมเทศบาลตำบลสองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

ทั้งนี้ เนื่องด้วย อ.ท่าใหม่ เป็นพื้นที่ผ่านก่อนเข้าสู่เมืองจันทบุรี ซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศตอนบนเป็นภูเขาและป่าไม้ ตอนกลางเป็นที่ราบสลับเนินเขา ตอนใต้เป็นที่ราบและชายฝั่งทะเล จึงทำให้มีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย โดยประชาชนในพื้นที่ประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก ทั้งทำนา ทำสวน และประมง

อีกทั้ง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ยังมีชื่อเสียงในการปลูกทุเรียนส่งออกต่างประเทศ จึงทำให้ปัจจุบันเป็นที่รู้จักมากขึ้นทั้งในแง่การส่งเสริมให้เป็นการท่องเที่ยวรอง และด้วยความหลากหลาย รวมทั้งยังเป็นเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญจึงทำให้มีปริมาณนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นทุกปี


แต่ที่ผ่านมา อ.ท่าใหม่ มักประสบปัญหาอุทกภัยบ่อยครั้งจนทำให้บ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรของประชาชนได้รับความเสียหาย ส่งผลต่อการพัฒนาพื้นที่ต้องคำนึงถึงความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ฐานทรัพยากรเดิม และการพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับเศรษฐกิจในภาคส่วนต่างๆ ควบคู่กับการวางแผนรองรับการพัฒนาเมืองให้มีความปลอดภัย และยั่งยืน


กรมโยธาธิการและผังเมือง จึงได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาภาคเอกชนให้เป็นผู้จัดทำร่างผังเมืองรวมเมืองท่าใหม่ เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด รวม 212.8 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 14 ตำบล องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 13 แห่ง
เพื่อรองรับการเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งด้านเกษตรกรรม และการท่องเที่ยว 

รวมทั้งการขยายตัวของชุมชนจากศูนย์กลางเดิมที่เทศบาลเมืองท่าใหม่ไปยังพื้นที่ข้างเคียง โดยเฉพาะพื้นที่ริมทะเล ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของอำเภอ

สำหรับการประชุมในครั้งนี้เป็นการรับฟังความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมืองรวมท่าใหม่ จ.จันทบุรี ซึ่งเป็นการนำเสนอเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ พร้อมทั้งเสนอแนวคิดการพัฒนาเบื้องต้นให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะให้สอดคล้องกับความต้องการทุกภาคส่วน ก่อนจะดำเนินการในขั้นต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น