xs
xsm
sm
md
lg

ม.ขอนแก่นจับมือ "ป.ป.ช." ร่วมขับเคลื่อนงานป้องกันและปราบคนโกง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวขอนแก่น - มหาวิทยาลัยขอนแก่นผนึก ป.ป.ช.ร่วมลงนาม MOU ความร่วมมือทางวิชาการ ขับเคลื่อนงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต สร้างเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาหลักสูตร การวิจัย และความร่วมมือวิชาการ พุ่งเป้าผลิตบัณฑิตเป็นคนไม่ทุจริต

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ภาค 4 (ป.ป.ช.ภาค 4)
วันนี้ (15 ส.ค.) ที่ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยนายประทีป จูฑะศร รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ภาค 4 (ป.ป.ช.ภาค 4) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ภาค 4 (ป.ป.ช.ภาค 4) มีคณะผู้บริหารทั้งสองหน่วยงาน พร้อมด้วยหน่วยงานภาคีเครือข่ายป้องกันการทุจริต ร่วมเป็นสักขีพยาน

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า การลงนามครั้งนี้เป็นความร่วมมือทางวิชาการ เรื่องทุจริตในหน่วยงานภาครัฐเป็นมะเร็งร้ายที่กัดเซาะความเจริญประเทศ การที่ ป.ป.ช.มีแผนงานที่จะทำในหลายมิติและรูปแบบถือเป็นสิ่งสำคัญมาก ในส่วนภาคการศึกษามีหน้าที่โดยตรงให้ความรู้ การอบรมระยะสั้น และด้านการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาซึ่งเป็นรุ่นใหม่จะต้องออกไปทำงานในอนาคต ความร่วมมือนี้จะเป็นประโยชน์และเสริมอุดมการณ์ของ ป.ป.ช.ทั้งยังเป็นอุดมการณ์ของ มข.ด้วย ที่จะผลิตบัณฑิตให้เป็นคนไม่ทุจริต มหาวิทยาลัยขอนแก่นสนับสนุนเต็มที่และยินดีให้ความร่วมมือกับ ป.ป.ช.ทุกมิติ

การป้องกันและปราบปรามทุจริตถือเป็นนโยบายหลักตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น บริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล วางระบบบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลเกิดทั่วทั้งมหาวิทยาลัย โดยยึดหลักของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) คือหลักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ซึ่งได้ถ่ายทอดและนำไปใช้กับทุกหน่วยงาน

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายประทีป จูฑะศร รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ภาค 4 (ป.ป.ช.ภาค 4)
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ดำเนินการต่างๆ ให้สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต เช่น ออกนโยบายการไม่ให้หรือไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ อีกทั้งเป็นการสร้างความร่วมมือในการวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิผลการเรียนรู้ ในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นเองอีกด้วย

ด้านนายประทีป จูฑะศร รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติภาค 4 กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นครั้งนี้เล็งเห็นความสำคัญในการเป็นสถานศึกษาชั้นนำของประเทศ ที่จะร่วมกันขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการพัฒนาหลักสูตร การวิจัย และความร่วมมือทางวิชาการผ่านการฝึกอบรมระยะสั้น

เพื่อขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและการวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิผลการเรียนรู้ในหลักสูตร ตลอดจนการนำเรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ไปเป็นหลักสูตรอบรมคณาจารย์ ข้าราชการ ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเป็นหลักสูตรการเรียนการสอน ITA ให้กับนักศึกษา นอกจากนี้จะขยายผลไปยังสถาบันการศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภาคอีสานอีกด้วย
ทั้งนี้ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรมระยะสั้นเกี่ยวกับการทำงานในองค์กรภายใต้หลักคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งในรูปแบบฝึกอบรมระยะสั้นในสถานที่ และรูปแบบออนไลน์ ตลอดจนสร้างความร่วมมือการวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิผลการเรียนรู้ในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา อีกทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันของทั้งสองหน่วยงานด้วย


กำลังโหลดความคิดเห็น