xs
xsm
sm
md
lg

"ปลัดจอมแฉ" ยื่น "ลุงตู่" สอบปลัด มท.สั่ง "ภูเก็ต" ถอนตัวเสนอเป็นเจ้าภาพ Specialised Expo ชี้ใช้อำนาจเกินขอบเขต

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เชียงใหม่ - “ปลัดจอมแฉ” ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี จี้ตรวจสอบข้าราชการระดับสูงกระทรวงมหาดไทยส่อกระทำการเกินอำนาจหน้าที่และฝ่ามติคณะรัฐมนตรี หวั่นสร้างความเสียหายให้ประเทศชาติ กรณีสั่งการในที่ประชุมผู้บริหารให้จังหวัดภูเก็ตถอนตัวจากการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน Specialised Expo 2028 ทั้งที่ ครม.อนุมัติงบประมาณ 4,180 ล้านบาท ให้ดำเนินการ ขณะเดียวกันแสดงความเห็นกรณีปลัดกระทรวงมหาดไทยพูดจาดูถูกเหยียดหยามลูกน้องและสถาบันการศึกษา ชี้เป็นข้าราชการระดับสูงแล้วควรทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดี


วันนี้ (3 ม.ค. 66) ที่ไปรษณีย์สันทราย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ นายบุญญฤทธิ์ นิปวณิชย์ ปลัดอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานสหพันธ์ปลัดอำเภอแห่งประเทศไทย (ส.ปอ.ท.) ยื่นหนังสือถึง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยจัดส่งผ่านทางไปรษณีย์ เพื่อเสนอแนะและขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยว่าเป็นการกระทำเกินขอบเขตอำนาจหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือไม่อย่างไร กรณีสั่งการในการประชุมผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยให้จังหวัดภูเก็ตถอนตัวจากการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน Specialised Expo 2028 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ความเห็นชอบหลักการให้ประเทศไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานดังกล่าวตั้งแต่เมื่อปลายปี 2564 16 พ.ย. 64 และอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณให้ 4,180 ล้านบาท ซึ่งเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรีให้ใสำนักงบประมาณทราบแล้ว

ทั้งนี้ นายบุญญฤทธิ์เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏคลิปการประชุมผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทย โดยการประชุมดังกล่าวได้มีการแจ้งของข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับกรณีการจัดงาน Specialised Expo 2028 ณ จังหวัดภูเก็ต โดยได้ขอให้จังหวัดภูเก็ต ถอนตัวออกจากการเป็นเจ้าภาพ โดยจะทำหนังสือแจ้งนานาชาติให้ ซึ่งการประชุมดังกล่าวถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของทางราชการ

 ดังนั้น การขอร้องให้จังหวัดภูเก็ต ถอนตัวออกจากการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพงาน Specialised Expo 2028 ของประเทศไทย จึงมีประเด็นสำคัญ ซึ่งอาจส่งให้เกิดความเสียหายต่อการเสนอตัวของประเทศไทยเพื่อขอเป็นเจ้าภาพการจัดงานดังกล่าว เนื่องจากการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี พร้อมอนุมัติกรอบวงเงินประมาณให้ 4,180 ล้านบาทแล้ว


นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำความพร้อมในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพในทุกมิติ โดยเฉพาะการสร้างความเชื่อมั่นในนามรัฐบาลไทยต่อประเทศสมาชิก 170 ประเทศ รวมถึงรัฐบาลยังได้เชิญชวนให้ประชาชนชาวภูเก็ตและคนไทยทั่วประเทศร่วมกันสนับสนุนให้จังหวัดภูเก็ตให้เป็นเจ้าภาพการจัดงานดังกล่าว 

ทั้งนี้ หากจังหวัดภูเก็ตได้ขอถอนตัวตามที่ได้แจ้งในการประชุม จะก่อให้เกิดผลความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของประเทศ ความเชื่อมั่นของรัฐบาล คณะรัฐมนตรี ต่อนานาชาติจำนวน 170 ประเทศ รวมถึงความเสียหาย ด้านเศรษฐกิจ และการจ้างงาน ซึ่งโฆษกรัฐบาลได้เคยแจ้งประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับจากการเป็นเจ้าภาพจัดงานว่า คาดว่าจะเกิดเงินสะพัดเกือบ 50,000 ล้านบาท สร้างงานกว่า 100,000 อัตรา ตลอดจนทำให้สูญเสียงบประมาณของประเทศที่ได้ใช้ไปแล้วเกี่ยวกับการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ


สำหรับการยื่นหนังสือในครั้งนี้นั้น นายบุญญฤทธิ์ระบุว่า เพื่อขอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาตรวจสอบถึงการปฏิบัติหน้าที่ราชการดังกล่าวว่าการขอให้จังหวัดภูเก็ตถอนตัวออกจากการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพงาน Specialised Expo 2028 โดยจะทำหนังสือแจ้งนานาชาติให้ ซึ่งกรณีดังกล่าวอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อประเทศ รัฐบาล คณะรัฐมนตรี ประชาชน รวมถึงงบประมาณของประเทศ จะถือเป็นการกระทำนอกขอบเขตแห่งอำนาจหรือโดยปราศจากอำนาจหรือไม่ หรือจะเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ที่เป็นการฝ่าฝืนต่อวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (มติคณะรัฐมนตรี) หรือไม่ อันเป็นการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบทำให้เกิดความเสียหายต่อผู้หนึ่งผู้ใดหรือไม่ และหากประเทศไทยต้องยกเลิกการเสนอตัวการเป็นเจ้าภาพการจัดงาน Specialised Expo 2028 ความเสียหายจากกรณีดังกล่าวต้องมีผู้ใดรับผิดชอบบ้าง จึงอยากขอให้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการแก้ไขยับยั้งความเสียหายดังกล่าวซึ่งอาจเกิดขึ้นจากกรณีดังกล่าวต่อไป


นอกจากนี้ ประธานสหพันธ์ปลัดอำเภอแห่งประเทศไทยแสดงความเห็นกรณีปลัดกระทรวงมหาดไทยพูดเชิงดูถูกเหยียดหยามผู้ใต้บังคับบัญชาและสถาบันการศึกษาด้วยถ้อยคำหยาบคายในการประชุมผู้บริหารส่วนราชการกระทรวงมหาดไทยว่า เป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน ซึ่งโดยหลักแล้วข้าราชการพลเรือนต้องปฏิบัติตัวให้สุภาพ และเท่าที่ทราบเบื้องต้นทางผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับความเสียหายโดยตรงได้มีการร้องเรียนให้ตรวจสอบแล้ว 

ทั้งนี้ ทาง ส.ปอ.ท.จะได้มีการติดตามตรวจสอบต่อไปว่าการลงโทษใดๆ หรือไม่อย่างไร เพราะข้าราชการระดับสูงควรจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ข้าราชการทั่วไปและประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงมหาดไทยที่ได้เคยมีการสั่งการไปยังทุกอำเภอ และตำบลให้เป็นแบบอย่างที่ดี ซึ่งเห็นว่านายกรัฐมนตรีควรจะต้องมีการพิจารณาตรวจสอบและดำเนินการต่อไปด้วย เพราะการพูดดังกล่าวเป็นการพูดในการประชุมส่วนราชการจึงเป็นเหมือนการสั่งการที่ถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการไปแล้ว แม้ว่าจะมีการขอโทษแล้วแต่ก็เป็นคนละส่วนกัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นอกจากการกล่าวดูถูกเหยียดหยามข้าราชการแล้ว ก่อนหน้านี้ ได้มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอ ซึ่งนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวในที่ประชุมทางวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ ตำหนิจังหวัดภูเก็ตถึงการแผนการบริหารจัดการขยะของจังหวัดภูเก็ต และฝากไปบอกผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตว่าปลัดกระทรวงมหาดไทย ชื่อสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ขอร้องให้ถอนตัวออกจากการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน Specialised Expo 2028 ของจังหวัดภูเก็ต ในปี 2571 โดยจะทำหนังสือแจ้งนานาชาติให้ ว่าภูเก็ตไม่ควรเป็นเจ้าภาพ เพราะไม่ได้ดูแลสิ่งแวดล้อม และยังไม่ได้บริหารจัดการให้คนในจังหวัดได้ตื่นตระหนกตกใจกับภาวะโลกร้อน และมีวัฒนธรรมของการเป็นคนที่จะช่วย Change for Good เกิดขึ้น


กำลังโหลดความคิดเห็น