xs
xsm
sm
md
lg

เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ มอบทุนให้เด็กนักเรียนเกือบ 4 แสนบาท เพื่อสนับสนุนนักเรียนที่เรียนดี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ลพบุรี - โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ประกอบพิธีวันทา บูชาครู ประจำปี 2565 ในรูปแบบใหม่ New Normal พร้อมรับมอบทุนการศึกษาจากเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ แก่เด็กนักเรียน 130 ทุน มูลค่า 390,000 บาท  เพื่อสนับสนุนนักเรียนที่เรียนเป็นการให้ทุนการศึกษาอย่าต่อเนื่องในทุกปีการศึกษา จนกว่าจะเรียนจบศึกษา

วันนี้ (23 มิ.ย.) ที่โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1 สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองเขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี นางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด เป็นประธานนำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และคณะครู นักเรียน โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1 ตั้งแต่ระดับอนุบาลศึกษา จนถึงระดับมัธยมศึกษากว่า 600 คน เข้าร่วมประกอบพิธีวันทา บูชาครู ประจำปี 2565 ในรูปแบบใหม่ New Normal ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข กำหนด หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 เริ่มผ่อนคลายลง และมีการเปิดเรียนในรูปแบบ On-Site ตามปกติ
       
ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้บรรดาศิษย์ทั้งหลาย ได้แสดงความเคารพและสักการะต่อครูบาอาจารย์ ผู้มีพระคุณ ตลอดจนผู้เสียสละชี้ทางและให้แสงสว่างแก่ศิษย์ โดยไม่คำนึงถึงความยากลำบาก เพื่อให้นักเรียนได้ทราบประวัติความเป็นมาของครู ตลอดจนเพื่อปลูกฝังค่านิยมที่ดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ส่งเสริม สนับสนุนทักษะทางวิชาการคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 อีกด้วย
        
โอกาสเดียวกันนี้ นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด ยังได้เป็นผู้แทนพระราชวิสุทธิประชานาถ เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ในการมอบทุนการศึกษา ตามโครงการ “ห้องเรียนเพชรประชาทร” ประจำปี 2565 ซึ่งเป็นโครงการที่พระราชวิสุทธิประชานาถ เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ดำริขึ้น เพื่อให้ทุนการศึกษาในการสนับสนุนนักเรียนที่เรียนดี ทุนละ 3,000 บาท โดยเป็นการให้ทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องในทุกปีการศึกษา จนกว่านักเรียนจะเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีเป้าหมาย คือ การสรรหาและคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถในการเรียนรู้ มีแววอัจฉริยภาพ ให้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง ให้มีศักยภาพที่จะศึกษาเล่าเรียนต่อจนถึงระดับการศึกษาสูงสุด และสามารถนำความรู้มาประกอบอาชีพที่มีเกียรติและช่วยเหลือสังคม เช่น แพทย์ พยาบาล ครู ตำรวจ ทหาร ต่อไปในอนาคต

โดยมีนักเรียนของโรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1 ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 130 คน ได้รับทุนการศึกษาทุนละ 3,000 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 390,000 บาท (สามแสนเก้าหมื่นบาท) และนอกจากทุนการศึกษาแล้ว โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1 ยังได้รับการสนับสนุนการศึกษาจากท่านนายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด ในการมอบอุปกรณ์การเรียนเสริมสร้างทักษะชีวิต จำนวน 1 ชุด นายปิติ เลิศวิริยะประภา เลขานุการนายกเทศมนตรี มอบหนังสือส่งเสริมความรู้ที่หลากหลาย รวมมูลค่า 100,000 บาท ให้เด็กๆ ของโรงเรียนอีกด้วย
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น