xs
xsm
sm
md
lg

กฟก.ขอนแก่นแจงผลโอนเงินงบประมาณชำระหนี้แทนเกษตรกร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เช้าวันนี้(28ก.ย.)ที่ห้องประชุมสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น  ดร.สมยงค์ แก้วสุพรรณ ประธานคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดขอนแก่นครั้งที่ 9/2564  โดยมีคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดขอนแก่นร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง 


ดร.สมยงค์ แก้วสุพรรณ ประธานคณะอนุกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ที่ประชุมได้มีการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8/2564
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม2564 ที่ผ่านมา ตามหนังสือ กฟก.0100/ว 3101ลงวันที่
30 กรกฎาคม 2564
คณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกรดำเนินการจัดการหนี้ให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนหนี้ไว้กับกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
จำนวน 4,986 ราย 13,833 บัญชี มูลหนี้ 2,892,855,941.66 บาท
สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
จึงขอส่งข้อมูลทะเบียนหนี้ที่ผ่านมาเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟู
และพัฒนาเกษตรกรให้พนักงานสาขาจังหวัดทราบและถือใช้ในการดำเนินการตามแผนแก้ไขปัญหาหนี้ของเกษตรกรที่มีคุณสมบัติ
ถูกตัองตามประกาศที่เกี่ยวข้อง


ส่วนระเบียบวาระการประชุมในวันนี้มี เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับแจ้งผลการพิจารณาการปรับลดจำนวนสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการเลี้ยงโคเพื่อพัฒนาและขยายพันธุ์ ตลอดจนการดำเนินโครงการติดตามและประเมินผลโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พร้อมทั้งส่งตัวอย่างแบบอาคารสำนักงานเพื่อประกอบการขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุหรือที่อื่นที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ใช้ประโยชน์


อีกทั้งแจ้งรายชื่อเกษตรกรสมาชิกที่ได้รับสิทธิ์การจัดการหนี้ พร้อมทั้งแจ้งผลการอนุมัติและโอนเงินงบประมาณชำระหนี้แทนเกษตรกร กรณีสถาบันเกษตรกรสหกรณ์ กับการแจ้งผลการพิจารณาเปลี่ยนแปลงสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการทอผ้าเพื่อจำหน่าย
แจ้งผลพิจารณาการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ โครงการเลี้ยงโคเพื่อพัฒนาและขยายพันธุ์ แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์และส่งคืนสำเนาสำนวนอุทธรณ์เกษตรกรแจ้งผลการพิจารณาการเดินทางสมาชิกเข้าร่วมโครงการเลี้ยงโคเพือพัฒนาและขยายพันธุ์ รายงานการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรปี 2564 ของสำนักงานสาขาจังหวัดขอนแก่นประจำเดือนสิงหาคม 2564 และแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรประจำเดือนกันยายน 2564.


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น