xs
xsm
sm
md
lg

อำเภอไทรโยคขับเคลื่อน “โคก หนอง นา โมเดล” เพื่อสืบสานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กาญจนบุรี - นายอำเภอไทรโยค ลงพื้นที่ขับเคลื่อน “โคก หนอง นา โมเดล” เพื่อสืบสานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

นายสาวิตร เจียมจิระพร นายอำเภอไทรโยค จ.กาญจนบุรี กล่าวว่า ตามที่จังหวัดกาญจนบุรีได้รับการจัดสรรงบประมาณตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยอำเภอไทรโยค ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 12 แปลง ดำเนินการปรับสภาพพื้นที่ไปเรียบร้อยแล้ว จำนวน 10 แปลง ในการดำเนินโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการ เก็บกักน้ำฝนและแหล่งน้ำอื่นๆ เพื่อใช้ในการเกษตร ส่งเสริมการเรียนรู้การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประยุกต์สู่การปฏิบัติในรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”


หลังจากดำเนินการปรับพื้นที่เสร็จแล้วต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเกิดความคุ้มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยอำเภอไทรโยค ได้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตลอดมา และในสถานการณ์ปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจ ภัยแล้ง หรืออะไรก็ตาม ทางรอดอยู่ที่พวกเราที่จะน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์สู่โคก หนอง นา โมเดล ตามหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นแนวทางที่ทำให้ไปสู่ความยั่งยืนในชีวิตเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก สร้างงาน สร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน

โดยเมื่อวันที่ 23 มิ.ย.ที่ผ่านมา ตนเองพร้อมด้วยนายวิกิจ แก้วจิตคงทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา นายศุภกรณ์ แนนไธสง พัฒนาการอำเภอไทรโยค นายธนวิทยา ต้นสาลี ผู้อำนวยการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอไทรโยค นายทินกร แก้วจิตคงทอง ผู้ใหญ่บ้านบ้านพุมุด เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพุเตย พร้อมด้วยทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไทรโยค


ได้ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปรับพื้นที่ โคก หนอง นา โมเดล ณ พื้นที่แปลงต้นแบบของนายธนภัทร์ ทิพยทัศน์ บ้านพุมุด หมู่ที่ 7 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค ขนาดพื้นที่ 15 ไร่ ประเภทดินร่วนปนทราย อัตราส่วนพื้นที่ 1:2 ปรับพื้นที่ขุดบ่อ 7 บ่อ ปริมาตรดินขุด 20,499 ลบ.ม. การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมีนายธนภัทร์ ทิพยทัศน์ เจ้าของแปลง จ่าสิบเอกพีรพล ศรีประสาท เจ้าหน้าที่ทหารหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 13 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ร่วมให้ข้อมูลการดำเนินงาน


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น