xs
xsm
sm
md
lg

พช.จับมือ นพค.56 ลงพื้นที่ “โคก หนอง นา พช.” แปลง CLM อุบลฯ มุ่งมั่นสืบสานแนวพระราชดำริ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายคมกริช ชินชนะ พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” ในพื้นที่อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายไทย สีสิทธิ์ พัฒนาการอำเภอน้ำขุ่น เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ทหาร จากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 56 (นพค.56 อุบลราชธานี) หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมลงพื้นที่สนับสนุนการดำเนินงาน

สำหรับการลงพื้นที่อำเภอน้ำขุ่นของพัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานีในครั้งนี้ ได้ติดตามและตรวจเยี่ยมการปรับพื้นที่แปลงตัวอย่างพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับตําบล (Community Lab Model for quality of Life : CLM) แปลง นางส่วน สุทธิสิน อายุ 45 ปี อยู่บ้านเลขที่ 16 หมู่ที่ 10 บ้านหนองขอน ตำบลขี้เหล็ก อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี มีผู้อาศัยในครัวเรือน 4 คน มีพื้นที่ทำกินทั้งหมด 27 ไร่ ได้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ 15 ไร่ ใช้แบบมาตรฐานของกรมการพัฒนาชุมชน สัดส่วนแบบ  1:3 ประเภทดินร่วนปนทราย ปริมาณดินขุด 22,400 ลูกบาศก์เมตร และได้รับการสนับสนุนการขุดปรับพื้นที่จากหน่วยทหารพัฒนาการเคลื่อนที่ 56 (นพค.56 อุบลราชธานี) เริ่มดำเนินการขุดเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ปัจจุบันผลดำเนินการขุดอยู่ที่ร้อยละ 5 และมีแผนที่จะพัฒนาพื้นที่ให้เป็นฐานการเรียนรู้ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ ในพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล จำนวน 9 ฐาน ได้แก่ ฐานการเรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติ ฐานการเรียนรู้คนหัวเห็ด ฐานการเรียนรู้คนเอาถ่าน ฐานการเรียนรู้คนรักษ์แม่ธรณี ฐานการเรียนรู้คนรักป่า ฐานการเรียนรู้คนรักษ์น้ำ ฐานการเรียนรู้คนรักษ์แม่โพสพ ฐานการเรียนรู้คนมีไฟ เเละฐานการเรียนรู้หัวคันนาทองคำ โดยมีนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ในพื้นที่แปลง จำนวนทั้งสิ้น 10 คน เป็นชาย 2 คน หญิง 8 คน ได้ร่วมกันกับเจ้าของแปลงวางแผนการขับเคลื่อนและติดตามสนับสนุนกิจกรรมในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

นางส่วน สุทธิสิน ได้เปิดเผยว่า “พื้นที่ทำกินแห่งนี้ถือเป็นหัวใจในการดำรงชีวิตของตน ซึ่งแต่เดิมพื้นที่แห่งนี้ใช้ประโยชน์คือทำนาปลูกข้าว และมันสำปะหลัง ซึ่งในการทำเกษตรนั้นต้องพึ่งน้ำฝนตามฤดูกาล บางปีฝนทิ้งช่วงไม่มีน้ำทำการเกษตร พอทราบข่าวการรับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ จากการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอน้ำขุ่น และผู้นำหมู่บ้าน จึงได้สมัครเข้าร่วมโครงการนี้ ซึ่งในอนาคตหวังว่าพื้นที่แห่งนี้จะเป็นศูนย์เรียนรู้ให้ผู้ที่สนใจเข้ามาเรียนรู้ และพร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการฯ ในครั้งนี้ ขอขอบคุณทุกท่านที่มาเยี่ยมเยือนและเข้าใจหัวใจของประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนกรมการพัฒนาชุมชน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และรัฐบาล ที่นำงบประมาณมาช่วยเหลือและสนับสนุนพี่น้องประชาชนในยามที่กำลังประสบปัญหาจากภัยโควิด-19 ในปัจจุบัน”

จังหวัดอุบลราชธานีได้รับการอนุมัติดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” จำนวน 576,592,500 บาท โดยมีพื้นที่เป้าหมายในจังหวัดฯ ทั้งสิ้น 3,960 แห่ง ถือว่ามากที่สุดในประเทศไทย เเบ่งเป็นพื้นที่ระดับตำบล (CLM) : 68 แห่ง เเละพื้นที่ระดับครัวเรือน (HLM) : 3,892 แห่ง เเละโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่เรียนรู้ชุมชน จำนวน 791 แห่ง แบ่งเป็น พื้นที่ 1 ไร่ 620 แห่ง และพื้นที่ 3 ไร่ จำนวน 171 แห่ง ในส่วนของอำเภอน้ำขุ่น มีพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา พช." แยกเป็นงบพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง พื้นที่ 1 ไร่ 5 แปลง และพื้นที่ 3 ไร่ 5 แปลง รวม 10 แปลง งบเงินกู้รัฐบาล แปลง HLM พื้นที่ 1 ไร่ 86 แปลง, พื้นที่ 3 ไร่ 201 แปลง รวม 287 แปลง เเละ CLM พื้นที่ 15 ไร่ 3 แปลง และมีการจ้างงานนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ จำนวน 32 คน โดยความคืบหน้าล่าสุด อำเภอน้ำขุ่นได้ดำเนินการขุดปรับตามแบบมาตรฐานของกรมการพัฒนาชุมชน แยกเป็นแปลง HLM จำนวน 211 แปลง คิดเป็นร้อยละ 73 ดำเนินการเบิกจ่ายจำนวน 129 แปลง คิดเป็นร้อยละ 61.34 และแปลง CLM ดำเนินการแล้ว 2 แปลง คงเหลือ 1 แปลง อยู่ระหว่างดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 72.67 (ข้อมูลวันที่ 2 มิถุนายน 2564)

โอกาสนี้ พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานียังได้พบปะกับนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) และเจ้าของแปลงในพื้นที่ว่า โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” นี้ เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการสืบสาน รักษา ต่อยอด แนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ ๙ สู่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ โดยความร่วมมือในการดำเนินงานระหว่างกรมการพัฒนาชุมชน โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี และหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ตลอดจนหน่วยงานภาคีในระดับพื้นที่

สำหรับการมาตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ถือว่ามาเป็นกำลังใจและรับฟังความรู้สึกจากท่าน ขอฝากทั้งเจ้าของแปลง และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ที่ได้ผ่านการอบรมและได้รับความรู้ภาคทฤษฎีมาแล้ว ดังนั้น จึงต้องนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปสู่การปฏิบัติจริงในพื้นที่ โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบได้มาช่วยสนับสนุนในการสร้างฐานเรียนรู้ทั้ง 9 ฐาน เพื่อให้ฐานเรียนรู้เหล่านั้นเกิดประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ในการเรียนรู้ทักษะและฝึกปฏิบัติตามที่ตนเองสนใจ ขอให้มุ่งมั่นทำต่อไปและทำอย่างต่อเนื่องจนเป็นวิถีชีวิต โดยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องจะติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง หากมีเหตุขัดข้องหรือข้อสงสัยขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยทันที เพื่อหาทางแก้ไขร่วมกันให้โครงการฯ สามารถดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน ตามแนวนโยบายของทางรัฐบาล ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคน


กำลังโหลดความคิดเห็น