xs
xsm
sm
md
lg

ผู้ว่าฯ กาญจน์ประกาศจัดเทศกาลสงกรานต์ ภายใต้แนวคิด "สงกรานต์วิถีใหม่"

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กาญจนบุรี - ผู้ว่าฯ กาญจน์ประกาศจัดเทศกาลสงกรานต์ ภายใต้แนวคิด "สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย จังหวัดกาญจนบุรี" แต่ขอให้ยึดถือมาตรการ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด

วันนี้ (7 เม.ย.) นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี/ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดกาญจนบุรี ประกาศคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 1671/2564 เรื่อง แนวทางและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ภายใต้แนวคิด “สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย จังหวัดกาญจนบุรี”

นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวว่า ตามที่ได้มีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 เห็นชอบแนวทางมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม เนื่องในประเพณีสงกรานต์ พุทธศักราช 2564 ภายใต้แนวคิด "สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย" ซึ่งในช่วงเดือนเมษายนของทุกปีจะมีการจัดงานประเพณีสงกรานต์ เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ รวมถึงการละเล่นต่างๆ ซึ่งประเพณีสงกรานต์เป็นประเพณีที่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม และมีความผูกพันกับสังคมไทยมาอย่างยาวนาน

เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันยังปรากฏการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเฉพาะตลาดและชุมชนเมือง ทำให้มีการติดเชื้อเชื่อมโยงไปยังชุมชนอื่นในจังหวัดเดียวกันและต่างจังหวัดหลายจังหวัด ทั้งยังปรากฏด้วยว่ามีการตรวจพบเชื้อโรคสายพันธุ์ใหม่ที่ระบาดได้ง่ายกว่าเดิมหลายกรณี ซึ่งหากไม่มีการควบคุมอย่างเข้มงวด อาจเกิดการระบาดระลอกใหม่ที่ยากต่อการควบคุมได้ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาจำนวนมาก จึงมีความจำเป็นต้องพิจารณาการจัดประเพณีสงกรานต์ด้วยความรอบคอบ

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนั้น เพื่อเป็นการสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์ พุทธศักราช 2564 ในรูปแบบแนวคิด "สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย" และเพื่อให้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ประกอบกับข้อ 7 ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2563

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี จึงกำหนดแนวทางและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ภายใต้แนวคิด "สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย จังหวัดกาญจนบุรี" (ตามภาพประกอบ )

อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชน หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้งตามมาตรา 30 วรรค 2 (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อ 1.1 1.3 และ 1.4 อาจมีความผิดมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...