xs
xsm
sm
md
lg

ตัวแทนมูลนิธิชัยพัฒนาตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรโครงการทหารพันธุ์ดี@ ร.8 ค่ายสีหราชเดโชไชย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวขอนแก่น - พล.อ.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมด้วยคณะมูลนิธิชัยพัฒนา ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และโครงการทหารพันธุ์ดี กรมทหารราบที่ 8 ค่ายสีหราชเดโชไชย ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น


เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ค่ายสีหราชเดโชไชย อ.เมือง จ.ขอนแก่น พันเอกณรงค์ วิชญาณวรวุฒิ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 8 และคณะนายทหารของหน่วย ให้การต้อนรับ พลเอกวิจักขฐ์ สิริบรรสพ ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมด้วย ม.ร.ว.เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ ผู้อำนวยการด้านกิจการพิเศษ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ และคณะในโอกาสตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และโครงการทหารพันธุ์ดี กรมทหารราบที่ 8 ค่ายสีหราชเดโชไชย


ในการนี้ พลเอกวิจักขฐ์ สิริบรรสพ ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานภายในโครงการฯ พร้อมกับให้คำแนะนำวิธีดำเนินการโครงการทหารพันธุ์ดี เป็นโครงการนำประโยชน์ให้แก่ทหาร โดยแท้จริง

ทำให้พวกเขามีความรู้ด้านการทำเกษตรอินทรีย์ ได้กินผักปลอดภัย และเป็นเกษตรกรต้นแบบในอนาคต และสามารถขยายผลไปสู่กำลังพล ครอบครัว และประชาชนทั่วไปในพื้นที่รับผิดชอบต่อไป


ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และโครงการทหารพันธุ์ดี กรมทหารราบที่ 8 ที่ผ่านมา ได้น้อมนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาดำเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในหน่วยทหาร เพื่อน้อมนำแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการผลิตและเก็บเมล็ดพันธุ์ต่างๆ ให้สามารถรักษาไว้สำหรับแจกจ่ายให้หน่วยงาน หรือประชาชน เมื่อประสบภัยพิบัติหรือยามขาดแคลน


รวมถึงสนับสนุนให้ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และโครงการทหารพันธุ์ดี กรมทหารราบที่ 8 เป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักคุณภาพดี และกระจายผ่านให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่สำคัญสำหรับกำลังพลและประชาชนในพื้นที่ เพื่อช่วยสร้างอาชีพและเป็นแหล่งผลิตอาหาร สำหรับเลี้ยงตนเองในยามสถานการณ์ไม่ปกติ และเพื่อเตรียมการพัฒนาให้ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โครงการทหารพันธุ์ดี กรมทหารราบที่ 8 พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารในเรื่องเกี่ยวกับเกษตรกรรมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และ โครงการทหารพันธุ์ดี กรมทหารราบที่ 8 ค่ายสีหราชเดโชไชย


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...